BN § 213 VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:123 och 1:129 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/28839
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 213
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:123 och 1:129 – Detaljplan

Dnr 62017
Au§ 432
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret att i samråd med konsult upprätta en detaljplan för att utreda möjligheten att exploatera området med ett antal småhustomter.
  2. Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning men Nygårds 1:123 bör utgöra grönområde med hänsyn till närhet till djurhållande gård.
  3. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i ett plankostnadsavtal med sökanden
  4. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet
  5. Genomförandet av planen antas inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan om detaljplaneläggning inkom 2006-04-12.

Planförhållanden m m

Enligt översiktsplanen för Gotland, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 § 70, är fastigheten belägen inom bebyggelseområde som bör utredas vidare. Kommunen anger i översiktsplanen att området är lämpligt att pröva för bebyggelse i planerade former. Nybebyggelse ska föregås av detaljplan.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, som för närvarande är ute på samråd anges att området är lämpligt för ny bebyggelse. Den nordöstra delen av området ligger inom den skyddszon på 200 meter som lagts ut runt ekonomibyggnaderna på Nygårds.

Remisser

Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser:

Tekniska förvaltningen: Området kan anslutas till kommunalt VA. Kommunen skall inte vara huvudman för vägar och annan allmän platsmark. Eventuellt bör ett exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och Gotlands kommun.

Miljö och hälsoskyddskontoret: Kommunalt VA förutsätts för hela planområdet.

En större djurhållande gård finns inom mindre än 200 meter. I rekommenderade avstånd mellan djurstallar och bostäder (060517 MHN § 99) anges ett skyddsavstånd på ca 300-500 meter. Inga klagomål har inkommit från befintliga närliggande bostäder över gårdens verk-samhet. Med tanke på förhärskande vindriktning åt nordöst bör tänkt planområde inte innebära luktolägenheter. Expansionsmöjligheter för gården finns österut. Planläggning av fastigheterna för bostadsändamål bör vara möjlig. Samråd skall ske med gårdens ägare.

Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger planområdet inom område med lokala förekomster av normalradonmark (områden med grovt grus eller områden med kända sprickor, karst). Inom normalriskområde för radon skall grundläggning utföras radonskydd-ande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Markradonundersökning kan även göras för att närmare konstatera risknivån inom området. Stickprov bör utföras i färdigställda byggnader för att kontrollera att riktvärden för radon (200 Bq/m3 som årsmedelsvärde) respektive gammastrålning (0,5 m Sv/h) uppfylls. Fastigheten ligger inte inom kommunalt vattenskydds-område.

Vägverket: Ny anslutning från området bör ske mot Kusevägen.

Bedömning om miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

Kommunekologen har i en behovsbedömning daterad 2006-06-19, konstaterat att planen inte bedöms kräva en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Efter samråd har länsstyrelsen avlämnat ett yttrande daterad 2006-07-18. Länsstyrelsen framför ett antal synpunkter men gör dock bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.

Prövningsgrunder

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte.

I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid plan-läggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning .

Stadsarkitektkontorets bedömning

Vid en planläggning ska hänsyn tas till de gamla boställena som tillhört Nygårds gård. De utgör ett kulturhistoriskt intressant inslag i området. Den norra delen av planområdet,

Nygårds 1:123 ska utgöra grönområde i en kommande detaljplan. Detta på grund av risk för störningar från Nygårds gård.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samråd med konsult upprätta detaljplan.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register