BN § 214 VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:46 M FL – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/28838
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 214
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:46 M FL – Detaljplan

Dnr 52039
Au§ 433
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret att i samråd med konsult upprätta en detaljplan för att utreda möjligheten att exploatera området med ett antal småhustomter.
  2. Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
  3. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i ett plankostnadsavtal med sökanden
  4. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet
  5. Innan byggnadsnämnden beslutar om att samråda med detaljplanen ska en bedömning göras om en miljökonsekvensbeskrivning för området erfordras.
  6. Med anledning av att tekniska förvaltningen inte anser att området är lämpligt att ansluta till kommunalt va under gällande förutsättningar, ska exploatören, innan planen tas upp för beslut om samråd, träffa ett avtal med tekniska förvaltningen som garanterar en kommunal va-anslutning.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Senaste ansökan om detaljplaneläggning är daterad 2006-09-07.

Planförhållanden m m

Enligt översiktsplanen för Gotland, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 § 70, är fastigheten belägen inom bebyggelseområde som bör utredas vidare. Kommunen anger i översiktsplanen att området är lämpligt att pröva för bebyggelse i planerade former. Nybebyggelse ska föregås av detaljplan.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, som för närvarande är ute på samråd anges att området är lämpligt för ny bebyggelse.

Remisser

Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser:

Försvarsmakten 2006-09-18: Ingen erinran

Miljö och hälsoskyddskontoret : Tillstyrker ansökan om planläggning. Kommunal va-anslutning är en förutsättning för genomförande av planläggning. Fårbetesmark finns i nära anslutning men eventuell störningsrisk är liten. Eventuell störningsrisk från markradon är liten. Fastigheterna finns upptagna i länsstyrelsens register över förorenade områden. Den tidigare verksamheten med växtodling kan ha medfört att marken blivit förorenad.

Länsstyrelsen: Av länsstyrelsens sammanvägda synpunkter framgår att Nygårds intressen måste väga tungt i sammanhanget. I övrigt verkar det mest rimligt att se över hela trakten i ett sammanhang för att få ett samlat grepp om trafiklösningar, vatten och avlopp mm. Sannolikheten för att fornlämningar finns inom området är stor. Utredning erfordras och sannolikt även arkeologisk undersökning/utgrävning. Detta kan påverka kostnaderna för en utbyggnad. Kontakt ska tas med länsstyrelsen innan något arbete på marken påbörjas.

För att kunna bedöma lämpligheten för byggande av södra delen av området, behov av fördjupade undersökningar eller saneringsåtgärder måste tidigare verksamhet kartläggas innan planläggning. Detta görs lämpligen genom en översiktlig utredning, motsvarande fas 1-inventering enligt MIFO-metoden (MIFO- Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket rapport 4918). Hela området ligger inom yttre skyddsområdet för Visby-Vibble vattentäkter vilket innebär att en förutsättning för byggande är anslutning till kommunalt va-nät. Enskilda lösningar accepteras inte. Energiförsörjning bör tas upp i planen.

Länsmuseet: Det tilltänkta planområdet ligger i en äldre betesmark omgiven av trädridåer. I den västra delen av området finns äldre bokträd. Detta trädbestånd bör bevaras. Detaljplaneområdet omges av fornlämningar, varav flertalet inte har varit synliga ovan markytan och således inte har känd begränsning. Därför krävs en arkeologisk insats innan några markarbeten kan påbörjas.

Tekniska förvaltningen: Anser att planen inte är lämplig att ansluta till kommunalt va under gällande förutsättningar. Vidare anser förvaltningen att man bör undersöka möjligheten att ha en utfart i stället för två till stora vägen. Blir den norra anslutningen kvar bör den rätas upp för att få en bättre anslutning till stora vägen. En remsa mellan stora vägen bör sparas för en eventuell framtida gång- och cykelbana.

Bedömning om miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

Innan byggnadsnämnden beslutar om att samråda med detaljplanen ska en bedömning göras om en miljökonsekvensbeskrivning för området erfordras.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte.

I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, som varit ute på samråd under våren 2006 bedöms området som lämpligt för ny bebyggelse.

Tekniska nämnden har i sitt samrådssvar 2006-05-31 TN § 120 bland annat framfört följande: Förvaltningen har varit delaktig i den projektgrupp som arbetat fram förslaget. Det är ett ambitiöst och genomarbetat förslag som i stort sett behandlar och lyfter fram de sakfrågor och intressen som faller inom nämndens ansvarsområde.

Stadsarkitektkontoret anser med hänvisning till ovanstående att byggnadsnämnden bör kunna ge kontoret i uppdrag att i samråd med konsult upprätta en detaljplan över området.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret att i samråd med konsult upprätta en detaljplan för området..

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register