BN § 215 VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:296 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/28837
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 215
VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:296 – Detaljplan

Dnr 62005
Au§ 434
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan som möjlig-gör en utbyggnad av nuvarande förskola.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Tekniska förvaltningen har ansökt om en detaljplaneläggning 2006-01-26.

Planförhållanden m m

För området gäller detaljplan antagen 1971-06-28. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse. På tomten bedrivs i dag förskoleverksamhet.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte. I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Ansökan tillstyrks.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att stadsarkitektkontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register