BN § 216 INTERNATIONELL STRATEGI

Utskrivet från: http://gotland.se/28836
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 216
INTERNATIONELL STRATEGI

Dnr 65144 – 10
Au§ 435
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden samtycker till det upprättade förslaget.

BAKGRUND

Sedan flera år har behovet av ett samlat grepp om kommunens internationella och interregionala arbete uppmärksammats. Ett förslag har under våren 2006 utarbetats inom ledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-06-08 att föreliggande förslag skulle remitteras till samtliga nämnder. Synpunkter på förslaget senast den 27 oktober 2006.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden samtycker till det upprättade förslaget.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register