BN § 218 VISBY ARTILLERIET 1:38 – Uppförande av kontorshus

Utskrivet från: http://gotland.se/28834
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 218
VISBY ARTILLERIET 1:38 – Uppförande av kontorshus

Dnr 61390
Au§ 437
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

För området gäller detaljplan, antagen 2006-06-14.

Enligt planen får byggnad inte uppföras till större höjd än 14 meter. Den tillåtna byggnadshöjden överskrids. (Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak). Planerad byggnadshöjd är 14,4 meter.

Huset är ej placerat utefter förgårdsmark enligt bestämmelser i detaljplanen.

Remisser

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker med villkor.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är förenlig med planens syfte.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Stadsarkitektkontoret anser att föreslagen åtgärd innebär mindre avvikelse från planen med hänvisning till att åtgärden är förenlig med planens syfte. Kraven i 3 kap plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov kan därför lämnas.

Utformningen av parkeringsplatserna kräver särskild omsorg. De ska delas i mindre enheter och trädplanteras enligt gällande detaljplan och inlämnad situationsplan.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register