BN § 220 FÅRÖ S:12 – Dispens från 7 kap 4 och 16 §§ miljöbalken för uppförande av strandbod

Utskrivet från: http://gotland.se/28832
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 220
FÅRÖ S:12 – Dispens från 7 kap 4 och 16 §§ miljöbalken för uppförande av strandbod

Dnr 60538
Au§ 439
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Dispens medges från 7 kap 16 § och tillstånd enligt 7 kap 4 § miljöbalken.
  2. Ingen mark utanför strandboden får tas i anspråk som tomt.

Beslutet delges Naturvårdsverket. Länsstyrelsen delges beslutet för kännedom.

Observera!

Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det verket fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överklagande innan byggnadsföretaget påbörjas.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet ska ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan avser flyttning av befintlig strandbod inom Sudersandsområdet.

Ansökan om bygglov behandlas i separat ärende.

Planförhållanden

För Fårö har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

I den fördjupade översiktsplanen är Fårö i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger byggnadsplatsen inom strandområden - ny bebyggelse eller förändring av pågående markanvändning tillåts inte.

Aktuellt område ingår i ett större område där exploatering för turism skall prioriteras. Det är viktigt att inte överbelasta enstaka strandpartier så att de för turismen värdefulla naturvärdena skadas.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Länsstyrelsen har i beslut 1993-04-26 förordnat hela strandskyddsområdet som naturvårdsområde enligt naturvårdslagen 19 §. Enligt förordnandet får bl a byggnadsåtgärder inte vidtas utan tillstånd. Genom införandet av miljöbalken den 1 januari 1999 är området numera naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken).

Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 2:1 skall vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Ansökan avser flyttning av befintlig strandbod inom Sudersandsområdet.

Beslutet anses vara förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
Inom strandskyddsområde råder byggnads- och anläggningsförbud. Syftet med detta förbud är att de strandområden som idag är tillgängliga för allmänheten skall bevaras tillgängliga även i framtiden. Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskydds-bestämmelserna medges. I enlighet med departementschefens uttalande i prop 1974:166 skall undantagsmöjligheten prövas restriktivt.

Stadsarkitektkontoret anser inte att föreslagen åtgärd skadar växt eller djurlivet eller att allmänhetens tillträde till stranden påverkas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsarkitektkontoret att dispens och tillstånd från miljöbalken 7 kap 4 och 16 §§ meddelas för sökt åtgärd.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register