BN § 221 FÅRÖ SIMUNDS 1:35 - Förhandsbesked om bygglov för uppförande av tre fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/28831
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 221
FÅRÖ SIMUNDS 1:35 - Förhandsbesked om bygglov för uppförande av tre fritidshus

Dnr 60604
Au§ 440
BESLUT

  1. Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet får Du möjlighet att ta del av och yttra Dig över byggnadsnämndens bedömning.

Observera

a) Yttrande ska ha inkommit inom fyra veckor från den dag Du fick del av beslutet. Har Du inte avhörts inom fyra veckor kan ändå ärendet komma att avgöras.

b) Upplysningar lämnas av stadsarkitektkontoret 0498/26 92 92 05.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Fårö har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

Enligt denna är fastigheten belägen inom ett område för jord- och skogsbruk samt bete. Förändringar av pågående markanvändning skall inom dessa områden ta hänsyn till eventuella natur- och kulturminnesvårdsintressen. Ny bebyggelse tillåts bara om den har anknytning till jord- och skogsbrukets behov.

I den fördjupade översiktsplanen är Fårö i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Remisser

Försvarsmakten: Ingen erinran.

Länsmuseet: Ingen erinran.

GEAB: Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Spillvatten kan anslutas till gemensamhetsanlägg-ning i området.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Fårö Simunds 1:62, Simunds 1:33 och 1:30. Grannarnas synpunkter har kommunicerats med sökanden.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Marken bedöms som olämplig för infiltration av avloppsvatten p g a närheten till berg.

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vattentillgången vara dålig i området.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 3 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna bl a att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Utgångspunkten för tillämpningen av paragrafen är att den mark som avses användas för bebyggelse skall ha naturliga förutsättningar för att de angivna kraven skall kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder skall inte behöva vidtas (prop 195/86:1).

Platsen har bedömts som olämplig för anordnande av enskilt avlopp på grund av närheten till berg.

I 8 kap 12 § plan- och bygglagen anges bl a att kraven i 2 kap skall uppfyllas.

Stadsarkitektkontoret anser även att föreslagen åtgärd innebär en olämplig förtätning i området.

Stadsarkitektkontoret anser inte att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att ansökan avslås.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Register