BN § 226 VAMLINGBO NORE 1:23 Förhandsbesked om bygglov för uppförande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/28826
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 226
VAMLINGBO NORE 1:23 Förhandsbesked om bygglov för uppförande av bostadshus

Dnr 40736
Au§ 445
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett bostadshus, anpassat till lokal byggnadstradition avseende volym och skala. Bostadshuset skall placeras 60 meter in på fastigheten. Placering och utformning ska ske i samråd med stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
  3. Vägverkets yttrande ska beaktas.
  4. Ägaren till fastigheten Vamlingbo Västergårde 1:59 delges byggnadsnämndens beslut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Observera

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämnden har 2005-02-09 § 43 avslagit ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av bostadshus på fastigheten.

Byggnadsnämndens beslut har överklagats av sökanden. Länsstyrelsen har i beslut 2005-09-26 bifallit överklagandet och överlämnat ärendet åter till byggnadsnämnden för förnyad handläggning.

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.
I den fördjupade översiktsplanen redovisas området som jordbrukmark.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

I den fördjupade översiktsplanen är Sudret i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Remisser

Försvarsmakten: Ingen erinran.

Länsmuseet: Länsmuseet anser att delar av den skogsklädda marken utefter den aktuella vägen lämpar sig för bebyggelse och att omgivande landskaps stora kulturhistoriska värden inte tar skada av en försiktig exploatering. Länsmuseet förordar diskreta utförda byggnader i ett plan och underordnad placering som i de äldre fritidshusområdena längre norrut efter vägen.

Länsmuseet tillstyrker ärendet med villkor att tillkommande byggnad anpassas till omgivande landskap genom välgenomtänkt placering och utformning. Byggnaden bör utformas i ett plan och ges en diskret färgsatt träfasad.

Länsmuseets remissyttrande har kommunicerats med sökanden.

GEAB: Ingen erinran.

Vägverket: Vägverket Region Stockholm Gotlandskontoret har inget att erinra mot uppförande av föreslagen byggnation under förutsättning att byggnaderna placeras minst 12 meter från vägområdet och på sådant avstånd från vägen att gällande gränsvärden för buller från fordonstrafik inte överskrids.

För att minimera antalet utfarter till den allmänna vägen bör anslutning till tomten ske via utfart anordnad på stamfastigheten för gemensam utfart, dels från tomten och dels för tillkomst till stamfastigheten samt för eventuella framtida tomter inom stamfastigheten.

Vägverkets tillstånd enligt 39 § väglagen erfordras för ny eller förändring av befintlig anslutning till allmän väg.

Vägverkets remissyttrande har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit med svarsskrivelse 2004-09-10.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägaren till Vamlingbo Västergårde 1:59.

LAGSTÖD

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap.,
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vatten finnas i området

Marken bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkt. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar det värde som riksintressena omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår att positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett bostadshus, anpassat till lokal byggnadstradition avseende volym och skala. Bostadshuset skall placeras 60 meter in på fastigheten. Placering och utformning ska ske i samråd med stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.

Ägaren till fastigheten Vamlingbo Västergårde 1:59 efterlyser planläggning av området.

Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan avsevärd olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register