BN § 227 SANDA STORA VARBOS 1:7 – Uppförande av tolv uthyrningsstugor

Utskrivet från: http://gotland.se/28825
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 227
SANDA STORA VARBOS 1:7 – Uppförande av tolv uthyrningsstugor

Dnr 61157
Au§ 446
BESLUT
  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Sökanden har, som slutligen bestämts, ansökt om bygglov för uppförande av tolv byggnader, uthyrningsstugor. Varje uthyrningsstugas byggnadsarea är 43,5 m2 och byggnadshöjd 3,2 meter.

Planförhållanden

För området gäller detaljplan, antagen 2005-05-17. Området ska enligt planen användas för camping, uthyrningsstugor och vandrarhem. Det innebär bl a att byggnader inte får upplåtas eller på annat sätt användas för permanent- eller fritidsboende. Med uthyrningsstuga avses en byggnad som upplåts tillfällig i en hotell- eller pensionatsrörelse.

Enligt planen får varje byggnad vara högst 40 m² och byggnadshöjden högst 3 m. Den tillåtna byggnadsarean för hela området är 400 m2.

Den tillåtna byggnadsarean överskrids för varje stuga med 3,5 m2 och för området med 32 m2.

Den tillåtna byggnadshöjden överskrids med 0,2 meter. (Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak).

Remisser

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Ingen erinran.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är förenlig med planens syfte.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden anser att föreslagen åtgärd såvitt avser stugornas area och höjd var för sig och sammantagna får anses innebär mindre avvikelse från planen med hänvisning till att åtgärden är förenlig med planens syfte. Kraven i 3 kap plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov lämnas.

Register