BN § 228 SANDA STORA VARBOS 1:7 – Uppförande av nio uthyrningsstugor

Utskrivet från: http://gotland.se/28824
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 228
SANDA STORA VARBOS 1:7 – Uppförande av nio uthyrningsstugor

Dnr 61164
Au§ 447
BESLUT

  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

För området gäller detaljplan, antagen 2005-05-17. Området ska enligt planen användas för camping, uthyrningsstugor och vandrarhem. Det innebär bl a att byggnader inte får upplåtas eller på annat sätt användas för permanent- eller fritidsboende. Med uthyrningsstuga avses en byggnad som upplåts tillfällig i en hotell- eller pensionatsrörelse.

Remisser

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Ingen erinran.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8:11 ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, den fastighet på vilken åtgärden ska utföras stämmer överens med detaljplanen och åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Byggnadsnämnden

Föreslagen åtgärd överensstämmer med gällande detaljplan och kraven i 3 kap plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov lämnas.

Register