BN § 229 LAG OM LÄGENHETSREGISTER - Information

Utskrivet från: http://gotland.se/28823
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 229
LAG OM LÄGENHETSREGISTER - Information

Dnr 63284
Au§ 448
ÄRENDEBESKRIVNING

Riksdagen beslutade 2006-05-17 om regeringens proposition ”En ny lag om lägenhetsregister, 2004/5:171” med ikraftträdande 2006-07-01.

Kommunerna ska enligt lagsstiftningen fastställa belägenhetsadresser för alla bostadslägenheter innan uppläggning av lägenhetsregister kan ske. Uppläggningsarbetet av belägenhetsadresser ska vara färdigt 2007-07-01.

Lantmäteriverket får ansvar för uppläggningen av lägenhetsregistret dit fastighetsägarna rapporterar in uppgifter om lägenhetsbeståndet. Lägenheterna åsätts ett nummer som läggs in i lägenhetsregistret. Därefter tar kommunen över ansvaret för registrets ajourhållning. Fastighetsägarna åläggs att till kommunen lämna uppgifter om förändringar i lägenhetsbeståndet.

BAKGRUND
Belägenhetsadresser

Innan lagen trädde i kraft arbetade kommunen med att fastställa belägenhetsadresser på frivilligbasis. Genom lagen är kommunen nu skyldig att ha fastställt belägenhetsadresser senast den 1 juli 2007.

Lägenhetsregister

Lantmäteriverket ansvarar för att upprätta lägenhetsregistret och fullgör under den tiden kommunens ålägganden. Lantmäteriverket meddelar regeringen när kommunens register är färdigt att tas i bruk och därefter föreskriver regeringen när registret för Gotlands kommun anses upprättat.

Efter att lägenhetsregistret är upprättat skall kommunen fortlöpande fastställa lägenhetsnummer för varje lägenhet.

Kommunen skall också för varje bostadslägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp, bostadsarea, och lägenhetskategori samt för byggnad uppgifter om byggnadsnummer, byggnadstyp, byggnadskategori, nybyggnadsår, ombyggnads- och tillbyggnadsår.

Fastighetsägaren är skyldig att lämna in dessa uppgifter till kommunen och om lägenhetsnummer skall fastställas för bostadslägenheten också lämna förslag till sådant nummer. Uppgifter skall ha lämnats senast en månad efter förändringen.

När fastighetsägaren fått del av beslut om fastställt lägenhetsnummer är vederbörande skyldig att skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumret på väl synlig plats i byggnaden.

Om fastighetsägare inte fullgör sina skyldigheter får kommunen förelägga denne att fullgöra dessa. Om dessa ändå inte följs får det förenas med vite.

Genom denna lags tillkomst åtgår uppskattningsvis cirka 20% mer personalresurs på stadsarkitektkontoret.

Register