BN § 230 Delegation inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – Komplettering

Utskrivet från: http://gotland.se/28822
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 230
Delegation inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – Komplettering

Dnr 65209 - 08
Au§ 449
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
  1. Med stöd av föreskrifterna i 6 kapitlet §§ 33-38 kommunallagen och 11 kapitlet 3 § tredje stycket plan- och bygglagen delegeras beslutanderätten i vissa ärenden enligt nedan.
ÄRENDEBESKRIVNING

För att byggnadsnämndens arbete ska fungera smidigt samt att skapa rimlig handläggnings-tid i relation till ärendenas art är det lämpligt att byggnadsnämnden kompletterar sin delegationsordning.

Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt.

Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till komplettering till delegationsordningen enligt nedan.

Lämna bygglov för: alla åtgärder inom detaljplan som är planenliga

småhus utanför riksintresseområden för natur och kultur, MB 4:4, 7:4 och 7:13

ersättningsbyggnader (småhus)

större tillbyggnader av småhus (lokaliseringsprövning)

lämna positivt förhandsbesked för småhus inom områden som stämmer överens med antagen översiktplan utanför riksintresseområden för natur och kultur, MB 4:4, 7:4 och 7:13

kommunicera avslag då VA inte går att ordna eller då grundvalarna i 2 kap PBL inte uppfylls

kommunicera avslag där riktlinjer och rekommendationer för vindkraftverk, djurhållning och master inte följs

avslå sökt åtgärd i de fall sökanden inte har hört av sig efter kommunicering från BN, Au eller delegat

Register