BN § 232 VÄSTERHEJDE KUSE 1:116 – Uppförande av sju strandbodar

Utskrivet från: http://gotland.se/28820
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 232
VÄSTERHEJDE KUSE 1:116 – Uppförande av sju strandbodar

Dnr 60724
BESLUT

  1. Bygglov lämnas.
  2. Ägarna till fastigheterna Västerhejde Botmunds 1:29, 1:47, Västerhejde Kuse 1:103, Västerhejde Kuse 1:53 samt hyresgäst på Kuse 1:53, 1:57, 1:85, 1:93, 1:94, 1:95, 1:99, 1:100, 1;101, Kuse Kustvägs vägförening samt Försvarsmakten delges byggnadsnämndens beslut.
  3. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

Gerty Holmstedt reserverar sig mot beslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Länsstyrelsen har i beslut med dnr 521-3013-06 daterat 2006-07-20 avslagit ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut om avslag.

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Länsstyrelsen har i beslut 1993-04-26 förordnat hela strandskyddsområdet som naturvårdsområde enligt naturvårdslagen 19 §. Enligt förordnandet får bl a byggnadsåtgärder inte vidtas utan länsstyrelsens tillstånd. Genom införandet av miljöbalken den 1 januari 1999 är området numera naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken).

Enligt länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är fastigheten belägen inom område med värdefull landskapsbild.

Remisser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Avstyrker. Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissyttrande har kommunicerats med sökanden.

Försvarsmakten: Avstyrker. Försvarets remissyttrande har kommunicerats med sökanden.

Länsmuseet: Avstyrker. Länsmuseets remissyttrande har kommunicerats med sökanden.

GEAB: Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker enligt villkor.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Västerhejde Botmunds 1:29, 1:47, Västerhejde Kuse 1:103 och Kuse Kustvägs vägförening samt Kuse 1:53 samt hyresgäst på Kuse 1:53, 1:57, 1:85, 1:93, 1:94, 1:95, 1:99, 1:100, 1;101.

Granneyttrandena har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit med svarsskrivelse 2006-08-08.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Yrkanden

Gerty Holmstedt yrkar att ansökan skall avslås med hänvisning till Miljö- och hälsoskydds-nämndens yttrande.

Ordföranden yrkar bifall till ansökan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Gerty Holmstedts yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Byggnadsnämndens bedömning

Byggnadsnämnden anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de värden som riksintressena omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov skall därför lämnas

Försvarsmakten och omkringboende har motsatt sig föreslagen åtgärd. Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan avsevärd olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

Gerty Holmstedt reserverar sig mot beslutet.

Register