BN § 234 Byggnadsnämndens styrkort 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/28818
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 234
Byggnadsnämndens styrkort 2007

Dnr 65117
BESLUT

Byggnadsnämnden överlämnar förslag till styrkort 2007 för byggnadsnämnden.


ÄRENDEBESKRIVNING

Styrkortet för de olika kommunala verksamheterna utgår från fem perspektiv – brukare/kunder, ekonomi, medarbetare/ledare, processer och samhälle.

Under året har en process genomförts för att ta fram ett styrkort för byggnadsnämnden. Diskussion har skett på såväl förvaltnings- och nämndnivå för att få en så bred förankring som möjligt i arbetet med att ta fram ett förslag till styrkort för nämndens verksamhet 2007, bilaga 234.

Register