BN § 235 GOTHEM STORA GAJRVIDE 1:55 – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd

Utskrivet från: http://gotland.se/28817
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 235
GOTHEM STORA GAJRVIDE 1:55 – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd

Dnr 65130
BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § tas av XX i egenskap av byggnads och fastighetsägare, ut en byggnadsavgift om 4.032 kronor.
  2. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.
Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgiften betalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

· Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län.

· Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till:
Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY.

· Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

· Eventuella handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

ÄRENDESBESKRIVNING

Vid besiktning den 30 augusti 2006 konstaterade stadsarkitektkontoret att på fastigheten har dels en komplementbyggnad på 50 kvm uppförts i grannegräns och dels en tillbyggnad av garage närmare grannegräns än 4,5 meter utförts. Åtgärderna har gjorts utan att byggnads-nämnden har lämnat erforderligt lov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och bygglagen.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 31 augusti 2006 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 24 oktober 2006, bilaga 235.

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

Vid besiktning den 24 oktober har konstaterats att komplementbyggnaden var flyttad.

Tillbyggnaden på garaget var inte borttagen. Byggnadsavgift skall därför tas ut av XX avseende tillbyggnaden.

Register