BN § 236 VISBY S:T MICHAEL 14 - Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd, omfärgning av fasad

Utskrivet från: http://gotland.se/28816
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 236
VISBY S:T MICHAEL 14 - Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd, omfärgning av fasad

Dnr 65149
BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § tas av XX i egenskap av byggnads/fastighetsägare, ut en byggnadsavgift om 4.704 kronor.
  2. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.
UPPLYSNING

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgiften betalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

· Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län.

· Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till:
Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY.

· Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

· Eventuella handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

ÄRENDESBESKRIVNING

Vid besiktning den 7 juli 2006konstaterade stadsarkitektkontoret att på fastigheten har omfärgning av fasad utförts. Åtgärden har gjorts utan att byggnadsnämnden har lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och bygglagen.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 14 augusti 2006 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 24 oktober 2006, bilaga 236.

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

Vid besiktning den 24 oktober 2006 har konstaterats att rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför tas ut av XX.

Register