BN § 237 HELLVI VIVLINGS 1:69 – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd

Utskrivet från: http://gotland.se/28815
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 237
HELLVI VIVLINGS 1:69 – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd

Dnr 65125
BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § tas av XX i egenskap av byggnads och fastighetsägare, ut en byggnadsavgift om 26.880 kronor.
  2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 7 och 8 §§ väckes talan hos länsrätten mot XX om uttagande av tilläggsavgift. Avgiften bör ej nedsättas.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.
Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgiften betalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Evy handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

ÄRENDEBESKRIVNING

Vid besiktning den 21 juni 2006 konstaterade stadsarkitektkontoret att på fastigheten har ett fritidshus uppförts. Åtgärden har gjorts utan att byggnadsnämnden har lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och bygglagen.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 24 augusti 2006 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 24 oktober 2006, bilaga 237a.

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

Vid besiktning den 24 oktober 2006 har konstaterats att rättelse inte har skett, bilaga foto 237b. Byggnadsavgift skall därför uttas av XX.

Talan mot XX väckes hos länsrätten om uttagande av tilläggsavgift.

Frågan om ingripande behandlas i separat beslut under § 238.

Register