BN § 238 HELLVI VIVLINGS 1:69 – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd

Utskrivet från: http://gotland.se/28814
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 238
HELLVI VIVLINGS 1:69 – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd

Dnr 65125
BESLUT

  1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap 15 och 18 §§ plan- och bygglagen förelägga XX vid vite om 50.000 kronor att senast den 4 december 2006 ha låtit borttaga utan lov uppfört fritidshus på fastigheten Hellvi Vivlings 1:69.
  2. Beslutet skall enligt 10 kapitlet 22 § plan- och bygglagen sändas till inskrivningsmyn-digheten för anteckning i fastighetsboken.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del
av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

ÄRENDEBESKRIVNING

Vid besiktning den 21 juni 2006 på fastigheten Hellvi Vivlings 1:69 har s tadsarkitektkontoret konstaterat att ett fritidshus uppförts utan erforderligt bygglov.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 24 augusti 2006 informerat Er om hur ärendet behandlas enligt plan- och bygglagen och uppmanat Er att senast den 24 oktober 2006 ta bort det olovligt utförda, bilaga 238a.

Vid besiktning den 24 oktober 2006 på fastigheten Hellvi Vivlings 1:69 har stadsarkitekt-kontoret konstaterat att det olovligt utförda inte var borttaget, bilaga foto 238b.

Byggnadsnämndens bedömning

Vid nämnda förhållande finner byggnadsnämnden att skäl föreligger eftersom inte XX har tagit bort det olovligt uppförda fritidshuset inom angiven tid förelägga XX att vid vite om 50.000 (femtiotusen) kronor att borttaga fritidshuset på fastigheten Hellvi Vivlings 1:69 senast den 4 december 2006. Besiktning kommer att äga rum den 5 december 2006.

Register