2006-12-14, §§ 387-428

Utskrivet från: http://gotland.se/28563
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-12-14

Register

Regionstyrelsen 2006-12-14
Plats:
Tekniska nämndens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Inger Harlevi (m), tjg ersättare


Övriga närvarande
Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c), kl. 9.00-11.00
Stefaan De Maecker (mp)
Rut Smeds (kd)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2006-12-20
Datum för anslags nedtagande 2007-01-11