2006-11-30, §§ 363-386

Utskrivet från: http://gotland.se/28217
Regionstyrelsen 2006-11-30
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare

Övriga närvarande
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Erik Martell (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)


Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2006-12-06
Datum för anslags nedtagande: 2006-12-28