BUN § 80

Utskrivet från: http://gotland.se/27944

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 80
Samarbetsavtal med Gotlands Fornvänner ang Fenomenalen

Dnr 2006/043-69

Fenomenalen är ett s k Science Center som bedrivs i samarbete mellan BUF och Gotlands Fornsal sedan flera år. Samarbetet har grundats på avtal. Nuvarande avtal upphör att gälla 2007-01-01.

En samrådsgrupp med representanter från Gotlands Fornsal och Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nytt samarbetsavtal mellan BUF och Gotlands Fornvänner. Avtalet utgör ett kompletterande dokument (”hängavtal”) till den övergripande överens­kom­melsen mellan Gotlands kommun, Kultur- och fritidsnämnden och Gotlands Fornvänner genom Länsmuseet på Gotland.

Avtalet inleds med följande text:

”Avtalet har upprättats i en positiv anda och under samförstånd mellan parterna. Enighet råder om att med gemensamma ansträngningar och klart definierade ansvarsområden så ökas möjlig­heterna för FENOMENALEN att utvecklas positivt. Parterna är överens om att samarbeta för att Fenomenalen skall bestå och utvecklas till att vara en attraktiv verksamhet till gagn för barn och elever, vuxna samt lärarstuderande. ”

Avsiktsförklaring.

Avtalsparternas gemensamma avsikt är att huvudmannaskapet för FENOMENALEN efter 2009 skall övergå till Gotlands Fornvänner genom Länsmuseet på Gotland.

Driftbidrag

LSM erhåller årligen under avtalsperioden ett kommunalt driftbidrag enligt särskilt avtal med Gotlands kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen. Av driftbidraget avser / 350 tkr/ FENOMENALEN. Summan skall i sin helhet disponeras av FENOMENALEN.

Kommunstyrelsen behandlade frågan om kommunalt bidrag till Fenomenalen 2006‑11‑14.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    • BUN upptar ett belopp om 450 tkr år 2007 för Fenomenalen enligt framlagt förslag, med inriktningen att samma belopp skall upptas även år 2008 och 2009.
    • Skoldirektören ges i uppdrag att teckna ett preliminärt avtal med Gotlands fornvänner i huvudsak enligt framlagt avtalsförslag. Det slutliga avtalet skall behandlas i BUN 2006-12-13.