BUN § 84

Utskrivet från: http://gotland.se/27940

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 84
Policy för studieresor m m, gymnasieskolan

 

Dnr 2006/167-64

Bakgrund

I skollagen 5 kap 21§ sägs följande:

”Utbildningen i gymnasieskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. I verksamheten får också förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.”

I gymnasieförordningen nämns summan 500 kr som skälig att ta ut när det t ex gäller olika former av prövning. Detta kan ses som ett riktvärde när det i lagtexten talas om ”obetydlig kostnad”.

Skolverket har i anslutning till Skollagens bestämmelser gjort följande bedömningar:

”Utbildningen skall vara avgiftsfri. Som ovan nämnts framgår dock av förarbetena att det i undantagsfall får förekomma obetydliga kostnader för eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. Dessutom får eleverna i gymnasieskolan hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. Förarbets­uttalandena ger emellertid ingen närmare vägledning om vad som utgör en obetydlig kostnad eller vad bestämmelserna angående enstaka hjälpmedel innebär. Det är skolhuvudmannen som tolkar bestämmelserna och gör en bedömning i varje enskilt fall. --- För att bestämmelserna inte skall tolkas olika i kommunens skolor är det viktigt att kommunen bevakar att skollagens krav följs. Därför är det lämpligt om diskussioner förs mellan ansvarig nämnd i kommunen och rektorerna så att man når samsyn. ”

Barn- och utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att i samråd med gymnasieskolans rektorer ta fram en policy för elevens kostnader vid resor och utflykter på skoltid. Gymnasiechefen har 2006-10-23 utarbetat förslag till policy med utgångspunkt i den policy som för närvarande gäller för förskolan och grundskolan.

Gymnasiechefen föreslår följande riktlinjer för de kommunala gymnasieskolorna

En resa som anordnas av skolan som en del i utbildningen benämns studieresa. Beslut om studieresa fattas av rektor. Skolan/lärarna ansvarar för innehållet i studieresan. En gemensamt anordnad resa som inte uppfyller studieresans krav skall ske utanför skoltid. Skolan/lärarna är då inte ansvariga, och resan utgör inte en del i skolans undervisning.

Finansiering

- Studieresor som anordnas av skolorna bör till största delen bekostas av skolan. Fickpengar och pengar för personliga utgifter bekostas av eleven

- Studieresan kan helt eller delvis finansieras genom att eleverna själva arbetar ihop pengarna eller genom bidrag från organisation eller förening, t ex, Föreningen Norden, idrotts-, föräldraförening eller annan förening

- Studieresan skall inte bekostas genom insamlingar från enskilda föräldrar eller vårdnadshavare, och ev. bidrag från utomstående skall tillfalla gruppen som helhet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer policy för studieresor vid gymnasieskolan enligt framlagt förslag