BUN § 85

Utskrivet från: http://gotland.se/27939

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 85
Plan för hälsofrämjande arbete inom gymnasieskolan

Dnr 2006/170-64
Bakgrund/Styrdokument

Läroplanen

Styrande för gymnasieskolornas hälsofrämjande arbete är läroplanen (Lpf 94) som säger att:

- ”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört sin utbildning på gymnasieskolans nationella och specialutformade program har kunskaper och förutsättningar för en god hälsa…” (Mål att uppnå)

- ”Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetenser samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.” (Skolans uppdrag)

Gotlands kommuns skolplan

”Trygghet och hälsa innebär bl.a. att det bedrivs fortlöpande verksamhets- och övergripande arbete med kunskap om hälsa, existentiella frågor, ANT (alkohol – narkotika - tobak), sexualitet och samlevnad, fysisk aktivitet och mat” (Skolplan Gotland, sid. 10).

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i förslag till riktlinjer bl a följande: … Utgångspunkter

Detta dokument anger den övergripande inriktningen för de kommunala gymnasieskolornas hälsofrämjande arbete. Varje skola ansvarar sedan för att upprätta en handlingsplan för det egna arbetet på skolan. Vidtagna och planerade åtgärder (utvecklingsområden) och ev effekter av det som gjorts redovisas årligen i skolornas kvalitetsredovisningar. Vad som gjorts inom kostområdet kommer våren 2007 att bli föremål för särskild tillsyn.

Arbetsutskottet hade föreslagit följande inriktningar för det hälsofrämjande arbetet : Rörelse, motion och hälsa
  1. Alla skolor arbetar medvetet med hälsoaspekter som uppmuntrar den enskilda eleven till egen aktivitet och eget ansvar.
  2. Alla elever har hittat någon form av egen motion som passar
  3. Varje skola har ett program för att åstadkomma en helt tobaksfri arbetsplats för elever och personal
Kost
  1. Alla skolor och elevcafeterior ska servera hälsosamma måltider och ha ett nyttigt cafeteriautbud som ett komplement till skollunchen .
  2. Eleverna erbjuds i någon form undervisning om kost
Delaktighet genom inflytande och ansvar
  1. Eleverna är delaktiga i och har inflytande över de aktiviteter som genomförs
  2. Lärare och personal erbjuds fortbildning inom områden har koppling till ett hälsobefrämjande arbete
  3. Skolorna arbetar kontinuerligt med ANT-frågor, samlevnad och livskunskap.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer Plan för hälsofrämjande arbete inom gymnasieskolan enligt framlagt förslag samt inriktningar för det hälsofrämjande arbetet enligt arbetsutskottets förslag