BUN § 86

Utskrivet från: http://gotland.se/27938

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 86
Au § 2006/72 Vuxenutbildningens ekonomi och kursutbud 2007

Dnr 2006/102-65
Gymnasiechef Alf Nilsson hade i skrivelse 2006-10-24 redovisat förändrade förutsättningar för extern vuxenutbildning och kursutbudet 2007.

Arbetsutskottet hade 2006-10-31 beslutat

1. Arbetsutskottet begär hos kommunstyrelsen att det särskilda statsbidrag som utgår för vuxenutbildning och som övergår till att bli ett generellt bidrag från år 2007 överförs till BUN med de belopp som framgår av underlaget i anslaget för kommunalekonomisk utjämning (enl budgetprop.134 kr/inv).

2. Arbetsutskottet begär hos kommunstyrelsen att ett belopp om 3 350 tkr överförs till BUNs budget. Beloppet har beräknats som det erforderliga tillskottet i förhållande till BUNs ansökan om statsbidrag enligt beslut 2006-10-18 (BUN § 2006/75) och utgör kompensation för omställningskostnader m m till följd av de nya förutsättningarna i statsbidraget.

3. Påbörjade utbildningar som fortsätter 2007 samt utbildningar med start våren 2007 ligger kvar enligt tidigare planering

4. Beslut om kursutbud hösten 2007 fattas av den nya vuxenutbildningsnämnden i februari 2007 (I samarbete med BUF)

5. Besluten enligt p 1-3 förklaras omedelbart justerade

6. Arbetsutskottet anhåller att BUN godkänner besluten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns