BUN § 87

Utskrivet från: http://gotland.se/27937

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 87
Au § 2006/76 Yttrande, Handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland

KS dnr 2006/0317-10; BUN dnr 2006/124-10
En arbetsgrupp med representanter från ett flertal av kommunens förvaltningar har utarbetat förslag till Handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland. Förslaget har översänts till Barn- och utbildningsnämnden, samt en rad andra remissinstanser. Kommunfullmäktige hade behandlat ärendet 2006-11-14.

---

Arbetsutskottet hade 2006-10-31 beslutat anföra följande beträffande förslaget till handlingsprogram:

BUN ser positivt på att ett handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland har tagits fram och ställer sig bakom handlingsprogrammets redovisade syfte. Förslaget spänner över kommunens alla verksamheter men föreliggande yttrande begränsar sig till de avsnitt som är mest relevanta för BUN:s ansvarsområde.

Barn och unga som lever med våld i familjen

BUN ställer sig bakom förslaget att utarbeta särskild handlingsplan för bemötande när man misstänker hedersrelaterat våld, både inom socialtjänsten och i skolan. Det är viktigt att dessa planer utformas i samstämmighet, även om de i vissa avseenden kan ges olika utformning i socialtjänsten resp skolan.

Tjejjourer

BUN beklagar att Tjejjouren avvecklas. Enligt vår mening har den fyllt en mycket viktig roll för ett antal unga människor. Det är angeläget att verksamheten får fortgå och det är viktigt att lokalfrågan löses.

Man kan också överväga om det är tillräckligt att verksamheten skall drivas med enbart föreningsstöd. Det ställer mycket höga krav på ett litet antal ideellt arbetande, engagerade ungdomar. Kanske finns skäl att skapa en annan form av ersättning för dessa ungdomar.

Attityder och värderingar hos barn och ungdom; förskola och skola

BUN har noterat att Handlingsprogrammet i mycket hög grad trycker på skolans ansvar när det gäller attitydpåverkan och värderingar. Det är bra! Det har också formulerats mycket tydligt i Skollagen och i läroplanerna. Men ansvaret åligger inte bara ”skolan” som institution – det gäller alla individer som har sin verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen. BUN har under hösten antagit en Plan för jämställdhet där detta synsätt kommit till uttryck genom följande passus: ”Alla medarbetare inom BUF har ett ansvar för att aktivt arbeta för en ökad jämställdhet”

Attityder och värderingar i arbetslivet

BUN ställer sig bakom de särskilda kommunala åtgärder som angetts i handlingsplanen

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

3. Arbetsutskottet anhåller att BUN godkänner beslutet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns