BUN § 90

Utskrivet från: http://gotland.se/27934

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 90
Upphandling av samhällsbetalda persontransporter

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN 2004/034-62

Bakgrund

Kfm behandlade i december 2001 den s k Samreseutredningen (Kf § 2001/166). Kommunfullmäktiges beslutade

1. Förvaltningen av färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor (med undantag för resor i region- och rikssjukvård som åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden) ska åvila tekniska nämnden fr.o.m. 1 januari 2002. Omdisponering av erforderliga medel mellan berörda nämnder och tekniska nämnden ska göras i budget för 2002.

---

Ärendet har vid olika tillfällen aktualiserats i både Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

En styrgrupp (den s k ”Bussgruppen”) hade behandlat ärendet 2006-09-28. Gruppen föreslår BUN resp TN besluta:

1. Samordnad upphandling - Upphandling skall ske samtidigt för kollektivtrafiken, sjukresor, färdtjänst och samtliga skolskjutsar.

2. Delområden (”Paketering”) - Upphandlingen indelas i vissa delområden, till vilka anbud skall kunna inges var för sig eller i kombination med andra delområden.

3. Kvalitetskrav; miljö, komfort och trafiksäkerhet - Kraven på miljö och vissa trafiksäkerhetsåtgärder bör vara gemensamma för alla formerna av persontransporter. Beslut om dessa fattas parallellt i TN och BUN. När det gäller komfort, handikapp­anpassning m m är kraven olika för kollektivtrafiken och skolskjutsning. Beslut fattas separat i TN och BUN.

4. Trafikledning och samordning

Alt A . Trafikledningen upphandlas tillsammans med skjutsuppdragen och ingår i ansvarsområdet för resp entreprenör.

Alt B . 1. TN:s transporter: Trafikledningen upphandlas tillsammans med skjuts­uppdragen och ingår i ansvarsområdet för resp entreprenör.

2. BUN:s transporter: Trafikplanering och samordning hanteras inom BUF.

5. Incitamentsystem - Upphandlingen bör innehålla system som skapar incitament för entreprenör att effektivisera skolskjutsningen.

Barn- och utbildningsnämndens informerades om ärendet vid sitt sammanträde 2006‑10‑18.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN ger styrgruppen (den s k ”Bussgruppen”) i uppdrag att utarbeta ett upphandlingsunderlag utifrån principen om en samlad upphandling med gemensam trafikledning (med möjlighet till underentreprenörer), samt med kvalitets- säkerhets- och miljökrav i huvudsak enligt framlagt diskussionsunderlag/förslag.

    2. Ärendet skall behandlas parallellt inom TN och BUN under våren 2007.