BUN § 69

Utskrivet från: http://gotland.se/27923

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 69
Yttrande, biblioteksplan för Gotlands kommun

Dnr 2006/150-78

En arbetsgrupp med representanter från KFF, BUF har utarbetat ett förslag till Biblioteksplan för Gotlands kommun. I förslaget beskrivs bl a en gemensam värdegrund och bibliotekens roll som kulturmötesplats, kunskapscentrum och litterär mötesplats. Under rubriken ”Barn- och ungdomsverksamhet” anges följande:

Biblioteksverksamheten utgår från ett helhetstänkande kring barns och ungdomars tillgång till bibliotek. Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen ska gemensamt ta ansvar för att skapa samsyn om detta. Folk- och skolbiblioteken är inbjudande och alla barn och ungdomar känner sig välkomna. Biblioteken inspirerar till språkutveckling och läsupplevelser. Barns och ungas delaktighet är en förutsättning för god verksamhet. Biblioteken tar tillvara barns och ungdomars eget kunskapssökande och har ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Skolbiblioteken och gymnasiebiblioteken är en integrerande del av undervisningen, erbjuder goda resurser för elevernas självständiga arbete och är ett stöd för lärarna i deras pedagogiska verksamhet. Bibliotekspersonalen tillhandahåller och sprider kännedom om medierna, ger barn och ungdomar handledning och träning i informationssökning samt bedriver läsfrämjande och kulturell verksamhet. Bibliotekens verksamhet bedrivs enligt Barnkonventionen.

Strategi:

 • att bemöta barn och ungdomar med respekt för deras integritet och behov
 • att i dialog med barn och ungdomar utforma och utveckla biblioteken och biblioteksverksamheten
 • att arbeta läsfrämjande
 • att skapa forum för berättande i alla dess former
 • att skapa stor bredd i mediebeståndet och tillhandahålla medier på de språk och i den teknik som efterfrågas
 • att ordna medierna på ett sådant sätt att besökarna blir inspirerade till nya läsupplevelser och lätt hittar vad de söker
 • att på ett lyhört sätt ge barn och ungdomar handledning i informationssökning
 • att skapa och upprätthålla kontakter med föräldrar, mödra- och barnhälsovård, förskola, skola, skolhälsovård och andra resurser i nätverk kring barn och ungdomar
 • att inreda biblioteken på ett inbjudande och spännande sätt
 • att skapa ett professionellt nätverk som samlar alla kompetenser på området barns och ungas språkutveckling samt hitta bibliotekets läsfrämjande nisch i det arbetet
 • att utveckla och förstärka den förvaltningsövergripande Skola & Biblioteksgruppen
 • att initiera och genomföra gemensam fortbildning inom barnbiblioteks- och skolbiblioteksarbete samt inom barn- och ungdomslitteratur
 • att initiera sektorsövergripande kontinuerlig utbildning och fortbildning som gynnar läsfrämjande och språkutvecklande arbete
 • att bevaka barnperspektivet inom nätverk och större biblioteksprojekt
 • att synliggöra barn- och ungdomsbiblioteken likaväl som skolbibliotekens och gymnasiebibliotekens uppdrag och verksamhet
 • att särskilt lyfta fram information om FN:s konvention om barns rättigheter och arbeta enligt Barnkonventionen
 • att särskilt belysa bibliotekets pedagogiska roll i lärandet enligt alla styrdokument
 • att i samarbete med skolans ledning utarbeta inriktningsmål och resultatmål för verksamheten
Utvecklingschefen Karin Nyström hade 2006-10-17 utarbetat förslag till yttrande i ärendet. Ledamoten Solveig Artsman yrkade att följande passus skall strykas i yttrandet: ”BUN är av den bestämda uppfattningen att det är angeläget att utöka samordningen mellan folk- och skolbiblioteken på Gotland. Detta bör komma till tydligare uttryck i planen”. Ledamoten Eric Martell yrkade att BUNs yttrande skall innehålla förslag om att planen kompletteras med ett inledande stycke som understryker läsningens betydelse för barn och ungdomar i perspektivet av ett livslångt lärande. Ledamoten Solveig Artsman anförde att läsning även är viktig för att utveckla individens empatiska förmåga. BUN:s ordf Brittis Benzler yrkade att BUNs yttrande skall innehålla förslag om att planen kompletteras med ett stycke som understryker vikten av att ”Barnbokbussen” bibehålls.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  • BUN antar utvecklingschef Karin Nyströms förslag till yttrande som BUNs svar på remissen med följande kompletteringar:
  • Yttrandet skall innehålla förslag om att planen kompletteras med ett inledande stycke som understryker läsningens betydelse för barn och ungdomar med hänsyn dels till det livslånga lärandet, dels till läsningens betydelse för att öka den empatiska förmågan hos individen. o Yttrandet skall innehålla förslag om att planen kompletteras med ett stycke som understryker vikten av att ”Barnbokbussen” bibehålls.