BUN § 53

Utskrivet från: http://gotland.se/27906

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 53
Policy för tillstånd och bidrag till enskilda förskolor 

Dnr 2006/135-61
Riksdagen beslutade den 10 maj 2006 om ändringar i skollagens regler om tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. De nya bestämmelserna börjar gälla från den 1 juli 2006.

De nya bestämmelserna innebär att det införs i princip motsvarande etableringsfrihet för enskilda förskolor och fritidshem som finns för fristående skolor. De tidigare bestämmelserna angav att kommunen kan bevilja tillstånd och lämna bidrag till enskilda förskolor och fritidshem. Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen göra detta, förutsatt att vissa krav är uppfyllda och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen.

Tidigare ordning att beviljandet av tillstånd och beslutet att lämna bidrag formellt sett är två separata beslut kvarstår.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2006-08-03 bl a följande:

” Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om den enskilda verksamheten innebär påtagligt negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen. Samma lydelse som gäller för friskolor kan tillämpas. Det innebär att kommunen skall pröva sitt beslut om bidrag till enskild förskola och fritidshem på motsvarande sätt som skolverket prövar sitt beslut om bidragsrätt för friskolor.

Påtagliga negativa följder kan vara att tillkomsten av enskild förskola/fritidshem innebär att en landsorts- eller glesbygdskommun tvingas lägga ner en redan befintlig verksamhet, att avståndet till närmaste förskola/fritidshem ökar eller om en enskild verksamhet bildas av en förskola/fritidshem som skulle avvecklas.”

ordförande Brittis Benzlerl yrkade på bifall till föreslagen policydokument

2:e vice ordförande Gösta Hult yrkade på att ärendet återremiteras till Barn- och utbildningsförvaltningen

ordförande Brittis Benzler yrkande på att beslut i ärendet skall tas vid BUN 2006-09-13

Votering:

Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsförvaltningen om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Brittis Benzlers yrkande om att beslut i ärendet skall tas vid BUN 2006-09-13 röstar Ja; den som vill stödja Gösta Hults yrkande röstar Nej;

Vinner ja har barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Brittis Benzlers yrkande att beslut i ärendet skall tas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej.

Eric Martell, Jenny Alvås, Göran Olsson, Håkan Lindqvist, Nils Jacobsson, Mona Magnusson, Brittis Benzler röstade Ja ,

Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Brittis Benzlers yrkande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Att beslut i ärendet skall tas vi arbetsutskottets sammanträde 2006-08-30

    2. BUN fastställer policy för tillstånd och bidrag till enskilda förskolor enligt framlagt förslag

    Reservation:

    Mot beslutet reserverar sig följande ledamöter:

    Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell