BUN § 54

Utskrivet från: http://gotland.se/27905

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 54
 Ansökan om enskild förskola, Vibble

Dnr 2006/120-88

Lärarna Anita Sahlin och Pia Willmo har i skrivelse 2006-07-01 ansökt om tillstånd att få starta privat förskola i Vibble. Ansökan avser förskoleverksamhet som bedrivs i samarbete med kommunen och omfattar två avdelningar (småbarn och syskonavdelning). Verksamheten beräknas kunna öppna den 1 augusti 2007 med en avdelning och ytterligare en avdelning en månad senare.

I skrivelsen anförs bl a:

…Verksamheten är tänkt att bedrivas som en ekonomisk förening, som ett personalkooperativ med barnintag från kommunal barnomsorgskö. Ett samarbete med Visby Invest har inletts som kommer att nybyggnation av lokaler och sedermera hyra av lokal med tillhörande tomt och inventarier.

Målsättningen är att uppföra ett nytt modulhus enligt Pippi modell i anslutning till kvarteret Munthe, varvid lokalerna och uteområdet skall vara särskilt anpassade för förskoleverksamhet.

I nuläget är grundritningar framtagna, ett designteam är anlitat och planering av optimal lösning har påbörjats. Senare kommer en referensgrupp att utnyttjas för granskning av vårat (arkitektens, hyresvärdens och verksamhetsägarnas) gemensamma förslag, före uppförande. Om behov och möjlighet finns att starta verksamheten innan ordinarie lokaler är färdigbyggda, finns tillfälliga lokaler (väl anpassade) att tillgå i samma område under tiden. Vi vill understryka med att denna modell av hyra utav dessa planerade lokaler, speciellt anpassade för förskoleverksamhet är en mycket viktig del i det totala projektet och en förutsättning för att målsättningen skall gå i lås.

Verksamheten bedöms totalt omfatta sju stycken heltidsanställda och en halvtidsanställd, detta inkluderar våran egen anställning som omfattas av två heltidstjänster. Teckenspråkskunnig personal är planerat att ingå i personalen för att möta sådana särskilda behov.

Planer finns också på att erbjuda nattverksamhet om behovet skulle finnas, men detta i så fall, först i ett senare skede.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i yttrande bl a följande:

…” I Vibble finns för närvarande två kommunala förskolor mitt i samhället, förskolan Snobben med tre avdelningar och förskolan Torpet med två avdelningar samt fem dagbarnvårdare. Enskilda förskolan, uteförskolan Alla Årstider har av BUN 2006-05-10 beviljats tillstånd och bidrag för drift av en tvåavdelnings förskola i Vibble intill Villa Munthe med driftstart 2008-01-01. Samverkansavtal har upprättats om villkor för driften, inskrivnings- och avgiftsregeler och driftbidrag. Vid tiden för beslutet om tillståndet bedömdes det att antalet barn i upptagningsområdet kommer att vara så omfattande att efterfrågan innebär ett behov av ytterligare två förskoleavdelningar vid årsskiftet 2007/08. Med de två nya förskoleavdelningar (Alla Årstider) bedömer förvaltningen att behovet kommer att vara tillgodosett i Vibble för några år framåt. Om BUN beslutar att ge ytterligare en enskild förskola med två avdelningar tillstånd och bidrag för drift är det BUF:s uppfattning att det kommer att innebära att det tillskapas en överkapacitet motsvarande ca två förskoleavdelningar som i sin tur går ut över redan befintlig kommunal och beslutad enskild förskola.

För att möta den situationen måste i så fall motsvarande två kommunala förskoleavdelningar läggas ner alternativt redan beviljat tillstånd enligt de regler som gällde före 2006-07-01 för drift och bidrag för uteförskolan Alla Årstider sägas upp. Med hänvisning till ovan redovisat bör inte något bidrag beviljas sökande för drift av en tvåavdelnings förskola intill Munthe området i Vibble då det skulle innebära påtagligt negativa följder för befintlig och redan beslutad verksamhet. Skulle tillstånd och bidrag ändå beviljas bör kommunen lägga ner exempelvis förskolan Torpets två avdelningar. ”

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår BUN besluta

 1. BUN beviljar tillstånd för drift av en två-avdelningsförskola i enlighet med skollagen kap. 2 a, SKL:s PM och BUF:s tolkning av bestämmelserna.
 1. BUN avslår ansökan om driftbidrag för drift av en tvåavdelnings enskild förskola i Vibble från och med 2007-08-01 med hänsyn till påtagliga negativa följder genom att ett beviljande av driftbidrag innebär en överkapacitet som i så fall innebär att den kommunal förskolan Torpet måste läggar ner.

Ledamot Solveig Artsman yrkade på att driftbidrag beviljas

Ledamot Carina Flodman-Anderssons yrkade på bifall till AUs förslag till beslut om att avslå ansökan om driftbidrag

Votering

Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Carina Flodman- Anderssons yrkande röstar Ja; den som vill stödja Solveig Artsmans yrkande röstar Nej;

Vinner ja har barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Carina Flodman- Anderssons yrkande att AUs föreslag till beslut bifalles.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej.

Eric Martell, Jenny Alvås, Göran Olsson, Håkan Lindqvist, Nils Jacobsson, Mona Magnusson, Carina Flodman-Andersson röstade Ja ,

Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Carina Flodman- Anderssons yrkande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beviljar tillstånd för drift av en tvåavdelningsförskola i enlighet med skollagen kap. 2 a, SKL:s PM och BUF:s tolkning av bestämmelserna.
  2. BUN avslår ansökan om driftbidrag för drift av en tvåavdelnings enskild förskola i Vibble från och med 2007-08-01 med hänsyn till påtagliga negativa följder genom att ett beviljande av driftbidrag innebär en överkapacitet som i så fall innebär att den kommunal förskolan Torpet måste läggar ner.

  Reservation:

  Mot punkt 2 i beslutet att avslå ansökan om rätt till bidrag för enskild förskola i Gotlands kommun reserverar sig följande ledamöter:

  Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell