BUN § 55

Utskrivet från: http://gotland.se/27904

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 55
Yttrande över fristående grundskola, Braskolan AB

Skolverkets dnr: 43-2006:1060

Dnr BUN 2006/071-63

Jerry Engström (tilltänkt huvudman Braskolan AB) har hos Skolverket ansökt om godkännande av en fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läs­året 2007/2008.

Ansökan avser 4-9, men de första åren planerar Braskolan att endast omfatta skolår 6-9. Fullt utbyggd planeras skolan omfatta 200 elever. Skolan avses att bedrivas på adress Broväg 8A och B, 621 22 Visby, i lokaler som f n disponeras för vuxenutbildning av Lernia.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 sept 2006. Ledningskontoret hade överlämnat ärendet till BUN.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i sitt yttrande följande:

” Gotland skommun tillämpar ett prestationsbaserat resursfördelningssystem. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan får sina budgetmedel per barn och elev i verksamheten. Med en beräknad minskning på ca 2000 elever enlibgt prognos fram till 2010/2011 innebär det att grundskolan anslag kommer att minska, samtidigt som medel måste överföras till gymnasieskolan under ett par år framåt”

”Ekonomiska konsekvenser kommer att uppstå för Gotlands kommun vid ytterligare friskoleetableringar i form av merkostnader för lokaler”

” Följden blir att kostnaden för lokalernas andel av verksamheten kostnader kommer att öka på bekostnad av personaltäthet i skolverksamheten och till nackdel för kvaliteten i skolans uppdrag”

2:a vice ordförande Gösta Hult yrkar på att ansökan bifalles under förutsättning att lokalfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Solveig Artsman och Jan Lindell stödjer Gösta Hults yrkande.

1:e vice ordförande Eric Martell yrkar på att AUs föreslag till beslut bifalles

Votering

Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Ja; den som vill stödja Gösta Hults yrkande röstar Nej;

Vinner ja har barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Eric Martells yrkande att AUs föreslag till beslut bifalles.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej.

Eric Martell, Jenny Alvås, Göran Olsson, Håkan Lindqvist, Nils Jacobsson, Mona Magnusson, Carina Flodman-Andersson röstade Ja ,

Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Eric Martells yrkande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Att hos Skolverket föreslå att Braskolans ansökan för godkännande och rätt till bidrag för  fristående grundskola i Gotlands kommun avslås

    Reservation:

    Mot beslutet att avslå ansökan om rätt till bidrag för fristående grundskolan i Gotlands kommun reserverar sig följande ledamöter:

    Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell

    Beslutet förklarades omedelbart justerat