BUN § 56

Utskrivet från: http://gotland.se/27903

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 56
Yttrande över fristående gymnasieskola, Atheneskolan. 

Skolverkets dnr: 44-2006:1095

Dnr BUN 2006/078-64

Atheneskolan AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Gotlands kommun fr o m läs­året 2007/2008.

Ansökan avser intagning av 60 elever i Åk 1 läsåret 2007/08. Fullt utbyggd planeras skolan att omfatta 180 elever. Ansökan avser Samhällsvetenskapsutbildning med inriktning mot Språk och Ekonomi samt Estetisk utbildning med inriktning mot Teater, Dans och Musik. Eventuellt kommer skolan även att på frikvot ta in ett fåtal elever från annat land runt Östersjön. Skolan avses att bedrivas i planerad tillbyggnad i anslutning till Atheneskolans nuvarande lokaler på f d A7-området.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 sept 2006. Ledningskontoret hade överlämnat ärendet till BUN.

Gymnasiechef Alf Nilsson framför i sitt yttrande följande:

” Den kommunala gymnasieskolan har idag en estetisk profil och erbjuder ungdomar ett brett urval av estetisk utbildning. Målgruppen är de som vill specialisera sig genom att gå ett estetiskt program med inriktning bild, dans och musik eller det specialutformade programmet ”den rörliga bildens språk” med inriktningar produktion för rörlig bild och skådespeleri för film och teater. På grund av stora investeringar i lokaler, utrustning och kompetens kan elever på andra program kombinera sina programinriktade studier med olika former av estetisk verksamhet. Till exempel kan elever vid Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Hantverksprogrammet välja estetisk profil. Möjligheterna att erbjuda samtliga elever ett rikt estetiskt utbud kommer att minska om det Estetiska programmet och Den rörliga bildens språk minskar när elevunderlaget minskar ”

”Med hänvisning till befintlig verksamhet, gjorda investeringa,, den kommande elevminskningen, elevernas valmöjligheter idag och en överetablering av gymnasieutbildning totalt sett ser kommunen inte något behov av att det etableras ytterligare ett estetiskt program i kommunen”

Ledamot Solveig Artsman yrkade på bifall till ansökan om start av fristående gymnasieskola. Björn Dahlström, Gösta Hult och Jan Lindell stödjer Solveig Artsmans yrkande.

1:e vice ordförande Eric Martell yrkar på att AUs föreslag till beslut bifalles

Votering

Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Ja; den som vill stödja Solveig Artsmans yrkande röstar Nej;

Vinner ja har barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Eric Martells yrkande att AUs förslag till beslut bifalles.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej.

Eric Martell, Jenny Alvås, Göran Olsson, Håkan Lindqvist, Nils Jacobsson, Mona Magnusson, Carina Flodman-Andersson röstade Ja ,

Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Eric Martells yrkande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Att hos Skolverket föreslå att Atheneskolans ansökan för godkännande och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Gotlands kommun avslås

    Reservation:

    Mot beslutet att avslå ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskolan i Gotlands kommun reserverar sig följande ledamöter:

    Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell

    Beslutet förklarades omedelbart justerat