BUN § 57

Utskrivet från: http://gotland.se/27902

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 57
Yttrande över fristående gymnasieskola, Hantverksprogrammet/frisörutbildning.

Skolverkets dnr: 44-2006:1089

Dnr BUN 2006/079-64

Jerry Engström har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Gotlands kommun fr o m läs­året 2007/2008.

Ansökan avser intagning av 20 elever i Åk 1 läsåret 2007/08. Fullt utbyggd planeras skolan att omfatta 60 elever. Skolan avses att bedrivas i lokaler som förhyrs från Gotlands kommun.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 sept 2006. Ledningskontoret hade överlämnat ärendet till BUN

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i sitt förslag till yttrande följande:

”En nyetablering av gymnasieplatser på Gotland kommer att ytterligare försvåra den anpassning av den kommunala gymnasieorganisationen som måste göras när antalet elever med rätt till gymnasieutbildning minskar. En överetablering av gymnasieutbildning drabbar samtliga gymnasieprogram som får ett sämre rekryteringsunderlag. I förlängningen innebär fördelningen av de allt mindre elevkullarna på fler skolor att:

- Lägre intag på program och inriktningar med högre kostnad per elev som följd

- Eleverna blir så få att program och inriktningar måste läggas ner

- Elevernas valmöjligheter minskar

Sammantaget kan sägas att kommunen har en mycket komplicerad planeringssituation med anpassningsproblem på såväl kort som lång sikt och att nuvarande utbildningsutbud totalt sett kommer att vara alldeles för stort när elevtalen sjunker”

2:a vice ordförande Gösta Hult yrkade på bifall till ansökan om start av fristående gymnasieskola. Solveig Artsman och Jan Lindell stödjer Gösta Hults yrkande

1:e vice ordförande Eric Martell yrkar på att AUs föreslag till beslut bifalles

Votering

Sedan votering begärts enades arbetsutskottet om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Eric Martell yrkande röstar Ja; den som vill stödja Gösta Hults yrkande röstar Nej;

Vinner ja har barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Eric Martells yrkande att AUs förslag till beslut bifalles.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej.

Eric Martell, Jenny Alvås, Göran Olsson, Håkan Lindqvist, Nils Jacobsson, Mona Magnusson, Carina Flodman-Andersson röstade Ja ,

Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Eric Martells yrkande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Att hos Skolverket förslå Jerry Engström och Braskolans ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Gotlands kommun avslås.

    Reservation:

    Mot beslutet att avslå ansökan för om rätt till bidrag för fristående gymnasieskolan i Gotlands kommun reserverar sig följande ledamöter:

    Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Arne Eklund och Jan Lindell

    Beslutet förklarades omedelbart justerat