BUN § 58

Utskrivet från: http://gotland.se/27901

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 58
Yttrande, aktivitets- och idrottshall i Väskinde 

Dnr 2006/092-21
Väskinde AIS har genom en projektgrupp beskrivit planerna om uppförande av en aktivitets- och idrottshall i Väskinde. Väskinde AIS redovisar tankar om att idrottsföreningen övertar och fortsättningsvis driver befintlig gymnastiksal, att Kultur och fritidsförvaltningen administrerar uthyrningen och att mark kan överlåtas för utbyggnaden av hallen.

Planerings- och försörjningschefen vid BUF har träffat företrädare för projektet tidigare i år och diskuterat de olika planerna för ett övertagande av gymnastiksalen och en utbyggnad till en hall.

Vid dessa samtal har även representanter för Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och Kultur- och fritidsförvaltningens fritidsavdelning deltagit. Ärendet har översänts till BUN för yttrande.

Planerings och försörjningschef Freddy Sirland anför förslag till yttrande bl a följande:

Gymnastiksalen vid Väskinde skola är hårt sliten och i behov av periodiskt underhåll och viss utbyggnad. Det är även möjligt att den inflyttning som sker till området även innebär att skolans övriga undervisningslokaler behöver byggas ut för att ta emot fler elever i en framtid.

Väskinde AIS frågar i sitt brev bland annat om möjligheten att få överta och driva befintlig gymnastiksal och att bygga ut den till en hall med bland annat skolan som hyresgäst. Ett samråd om ett gemensamt svar har förekommit mellan BUF, TF och KFF. Av samrådet har kommit fram att verksamheten inte har något emot idén och BUF har meddelat att en föhyrning av lokal kan förekomma i den omfattning som nu sker med en ökning respektive minskning i omfattningen om elevantalet förändras. Några ytterligare lokalbehov förekommer inte för närvarande.

Med tanke på en eventuell framtida utbyggnad av skolan är det inte lämpligt att eventuell aktivitets- och idrottshall byggs samman med nuvarande gymnastiksal då det skulle påverka bollplan och lekutrymmen som skulle behöva ersättas och uppföras på mark i anslutning till skolan. Av den anledningen får det anses vara lämpligast att eventuellt uppförande av en aktivitets- idrottshall kan ske utanför men i anslutning till skolans mark.

Planerings och försörjningschef Freddy Sirland föreslår att BUN ställer sig positiv till projektet och en eventuell förhyrning motsvarande den hyresnivån som nu gäller anpassad till kommande antal elever.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. Att ställa sig positiv till projektet med aktivitets- och idrottshall i Väskinde
    2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma kring lokalfrågorna vid Väskinde skola
    Anteckning: Ledamot Göran Olsson deltog ej i ärendets behandling pga jäv