BUN § 59

Utskrivet från: http://gotland.se/27900

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 59
Barn- och utbildningsnämndens ”Styrkort ”

Dnr BUN 2006/104-61
Enligt kommunens regler för styrning och kontroll skall samtliga förvaltningar och nämnder planera och genomföra sin verksamhet inom ramen för s k ”Styrkort”. Styrkortet ersätter i vissa delar de tidigare s k effektmålen.

BUFs Utvecklingsavdelning hade inför arbetsutskottets sammanträde 2006-05-31 utarbetat förslag till de delar av effektmålen som behandlar uppföljningar och mål för läsåret 2006/2007. Förslaget skall ses om en bilaga till den 4-åriga SKOLPLANEN, som revideras årligen av BUN.

Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2006-05-31, (Au § 06/37) Arbetsutskottet beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att omarbeta förslaget till uppföljningar och mål för läsåret 2006/07 i enlighet med arbetsutskottets diskussion, samt att vid BUN-sammanträdet 2006-09-14 lämna förslag till styrkort för BUN år 2007.

Skoldirektör Peter Molin redovisade för BUN om de åtgärder som gjorts inom styrkortsarbetet.

Skoldirektör Peter Molin föreslår att det styrkort som gäller för innevaranden år fastställs att gälla även år 2007.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. Ändring skall göras område D. Perspektiv Processer, Styrtal 2007 punkt 3, Ny skrivning: Kartlägga andelen skolenheter med god lärmiljö
    2. Styrkortet för 2006 skall gälla för 2007