BUN § 60

Utskrivet från: http://gotland.se/27899

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 60
Skola Gotland 2008, process och tidplan

Dnr BUN 2006/128-61
Skola Gotland 2008 är en översyn som genomförs med syftet att genomlysa och vid behov anpassa nuvarande organisation, arbetsmetoder och ledningsstruktur så att Barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt med medarbetarnas gemensamma krafter kan sträva mot att uppnå en god lärmiljö i tiden.

BUFs verksamhet och organisation har ambitionen att vara en aktiv del i det Gotländska samhället, delta i dess utveckling samt vara anpassad efter tidens krav i ett alltmer globaliserat och individualiserat informationssamhälle.

Organisationen har genom åren genomgått ett antal förändringar och utvecklingssteg för att kunna erbjuda en så bra verksamhet som möjligt. Utifrån idén att ta fasta på ”det goda” är det viktigt att ta tillvara allt det kunnande och den stolthet som finns när nu ytterligare utvecklingssteg behöver tas.

Översynen genomförs mot bakgrund av skoldirektörens ansvar att på Barn- och utbildningsnämndens uppdrag skapa förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Verksamheten skall bedrivas på ett effektivt sätt med en organisation anpassad till och i samklang med de förändringar som sker i samhället i övrigt.

Översynen betingas närmast av:

- behovet av att förtydliga uppdrag och ansvar i ledningsorganisationen och att anpassa ledning och organisation till deökade kraven på ledarskap och dem ökade komplexiteten i uppdragen.

- att stab- och stödorganisationen kan behöva utvecklas för att dels svara mot organisationens behov och dels kunna stå i samklang med de organisationskrav som det kommunala utredningen STRUKTUR 2007 kan komma att leda till:

- kraftigt förändrade elevtal i grundskolan under de kommande fem åren

- införande av Gymnasiereformen 2007

- en kraftig nedgång i antalet gymnasieelever efter år 2011

Översynen omfattar att

- beskriva en övergripande vision jämte strategier för respektive skolform som underlag för ständigt förbättringsarbete

- beskriva nuläget vid våra grundskolor i form av en nulägesanalys, som dialogiseras med kunder/brukare för att vara en utgångs

- anpassa ledningsorganisationen jämte stabs-/stödorganisation till behoven, med början hösten 2007

- genomföra Gymnasierefom 2007

- ge underlag för att anpassa grundskoleorganisationen till förändrade elevtal med början hösten 2008

- ge underlag för att anpassa gymnasieorganisationen till de förändrade elevtalen efter 2011

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner syfte, mål, strategier samt processer, tidplan och preliminär kommunikationsplan för översynen Skola Gotland 2008

    2. Skoldirektören ges i uppdrag att genomföra översynen och en dialog med kunder/brukare om verksamheten och grundskolornas nulägesbeskrivningar enligt framlagt förslag