BUN § 61

Utskrivet från: http://gotland.se/27898

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 61
Yttrande över utredningen ”Vuxnas lärande”

Dnr 2005/018-65
Bakgrund

Av flera skäl har behovet av en översyn av kommunens hantering av arbetsmarknadsfrågor ökat. under de senaste åren. Som exempel på sådana skäl kan nämnas:

 • Stora grupper står idag utanför arbetsmarknaden, (fler än 7 000 pers enligt en aktuell rapport från länsstyrelsen). Det innebär stora personliga obehag och problem för dem som berörs. Samtidigt är det mycket kostsamt för samhället och inte minst för kommunen.
 • Försäkringskassans striktare bedömning utifrån begreppet ”arbetsförmåga” resp. arbetsförmed­lingens bedömning av om ”arbetsförmågan motsvarar arbetslivets krav” ställer nya krav på kommunen att precisera sin roll och att utveckla sina insatser och metoder.
 • En framtida minskad tillgång på arbetskraft utgör ett stort problem framöver för bemanningen av kommunens olika verksamheter och antas utgöra ett stort problem för tillväxten såväl inom region Gotland som för övriga Sverige och Europa. Fram till 2015 går nära 50 procent av de som idag är yrkesverksamma på Gotland i pension samtidigt som andelen i förvärvsarbetande åldrar minskar kraftigt.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-24 att tillsätta en särskild projektorganisation kring ovanstående frågor. Projektledare har varit strateg Lars Danielson.

Projektgruppen föreslår att följande verksamheter ingår i en samlad organisation för vuxenutbildning:

SOF

Ankaret (arbetsträning)

SOF

Vaktmästargrupp, 2 Skogsgrupper (arbetsträning)

SOF

Integration – Flyktingmottagande, Invandrarservice

SOF

3-4 Sociala arbetskooperativ

KSK

Arbetscentrum kompletterat med särskilda prövningsplatser (enligt avtal med bl. a. länsstyrelsen)

BUF

Praktikcentral mm för hantering av praktikplatser

BUF

Vuxenutbildning genom Komvux, Särvux, Extern vuxenutbildning, Påbyggnadsutbildning,

KY

utbildning, Svenska för invandrare och Validering

BUF

Portalen tillsammans med länsstyrelsen och uppsökande verksamhet

BUF

Läs- och skrivverkstad

Lövsta

Lärcentra, och Lövsta Landsbygdscentrum (utbildningar och arbetsplatser­/arbetsträning­/praktikplatser)

Vidare föreslås att den samlade organisationen skall

· kunna sälja tjänster inom Gotlands kommun: internutbildning, omställning/bemanning, rehabilitering och anpassning.

· samarbeta med Folkhögskolan.

· fördjupa samverkan med Ekonomiskt bistånd, SOF (Stöd – och försörjning SOF) med Psykiatrin inom HSF, med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inkl. Finansiell samordning.

· företräda kommunen i arbetsmarknadsfrågor samt teckna överenskommelser med Länsstyrelsen om t. ex. insatser arbetsmarknadspolitiska program.

Skoldirektör Peter Molin föreslår att

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den vision och det syfte styrgruppen satt upp för en samlad organisation för utveckling, lärande och arbete. Samma sak gäller de argument som ligger till grund för förslaget. Barn- och utbildningsnämnden anser att följande verksamheter bör föras över till en samlad organisation

 • Extern vuxenutbildning (upphandling av utbildningar med statsbidrag m.m.)
 • Komvux under förutsättning att vuxenutbildnings hela uppdrag och en fortsatt samverkan med gymnasieskolan säkras. Det är också väsentligt att den tydlighet som i dag finns mellan extern vuxenutbildning som upphandlare och Komvux som utförare bibehålls. Nämnden vill betona att det trots det ställningstagande som görs finns för- och nackdelar med båda alternativen.
 • Portalen, validering, uppsökande verksamhet samt läs- och skrivverkstaden
 • Ky-utbildningar och påbyggnadsutbildningar (en del av Komvux verksamhet)

Barn- och utbildningsnämnden anser att följande verksamheter inte bör föras över till en samlad organisation:

 • Praktikcentralen och Särvux

Utöver det föreslås att Kommunstyrelsen utreder lämplig tillhörighet (BUN eller den nya organisationen) för Naturbruksprogrammet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN antar skoldirektörens förslag till yttrande som BUNs svar på remissen
  2. Utöver det föreslås att Kommunstyrelsen utreder lämplig tillhörighet (BUN eller den nya organisationen) för Naturbruksprogrammet .