BUN § 62

Utskrivet från: http://gotland.se/27897

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 62
Yttrande SOU 2006:45 – Tänka framåt, men göra nu

Dnr 2006/121-60
Aktionsgruppen för barnkultur har haft regeringens uppdrag att se över barns och ungas möjligheter till kulturengagemang och eget skapande, och att komma med förslag på hur området kan stärkas. Aktionsgruppen redovisar sitt uppdrag i betänkandet SOU 2006:45 ”Tänka framåt, men göra nu.”

Bland de åtgärder som föreslås i betänkandet kan nämnas

- En särskild delegation för barnkultur under tre år. I delegationen bör ingå företrädare för olika departement och myndigheter.

- Ökade satsningar på forskning och utbildning

- Det professionella kulturlivet är i behov av utveckling, t ex i form av ökad samverkan och förstärkning av den pedagogiska verksamheten.

- Förstärkning av resurserna till ungas eget skapande

- Ökade möjligheter för konstnärer att arbeta med barnkultur

- Förbättrad samverkan mellan förskola, skola och kulturliv

- Statligt stöd till utveckling av kulturskolorna

Utvecklingschef Karin Nyström anför i förslag till yttrande bl a följande:

”Barn- och utbildningsförvaltningen på Gotland stödjer arbetet med att integrera kultur som en natrulig del i förskolor och skolor genom utvecklingsavdelningen och Kulturskolan.

Kvalificerad fortbildning och kompetensutveckling, praktiskt stöd till språk- och kultursatsningar i förskola och skola, skolteater, konserter, skolbiocentral, mediapedagog och skolbibliotekscentralingår i våra centrala satsningar

Vi samarbetar med olika kulturinstitutioner lokalt och nationellt.

Mer stöd behövs dock för att vi skall leva upp till redan satta mål och för att vi skall få en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN antar skoldirektörens förslag till yttrande som BUNs svar på remissen