BUN § 66

Utskrivet från: http://gotland.se/27893

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2009-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 66
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt

förteckningar. Anmälningsärenden

1.

SKL:s inbjudan till Kvalitetsdagen 16 nov,

2.

SKL:s inbjudan konferensen ”Brännpunkt Norden”, Island 10-12 maj 2007.

3.

Inbjudan från MyS, Elevorganisationen, SVEA m fl till rikskonferensen Elevinflytande, 24-25 oktober, Hudiksvall

4.

06-05-20

Mail från C Eriksson ang ”dagisfaktura”. Jämte svar med rättelse från planerings och försörjningschef Freddy Sirland. Dnr 2006/001-62

5.

06-05-30

Ks § 149, Delårsrapport 1:2006. Dnr 2006/064-04

6.

06-05-30

Ks § 167, Uppföljning av styrkort. Dnr 2004/151-69

7.

06-05-30

Ks § 168, Strategisk plan och budget 2007-2009. Dnr 2006/044-04

8.

06-06-01

Specialpedagogiska Institutet : Ansökan om medel för SIS 2007. Dnr 2006/093-04

9.

06-06-03

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2006/30725, Förskolan Bogen. Dnr 2006/045-69

10.

06-06-12

AMV:s tillsynsbrev ang Tillsynskampanj – förskolor vecka 17/2006. Dnr 2006/041-69

11.

06-06-13

Ressner Juridik AB: ang delgivning till TB och SF, jämte skoldirektör P. Molins svar. Dnr 2005/122-60

12.

06-06-14

AMV:s tillsynsmeddelande ang Träprojekt, skola. Dnr 2006/045-69

13.

06-06-14

Utvecklingsavdelningens ansökan till MyS om bidrag till Sommarskola 2006. Dnr 2006/100-63

14.

06-06-15

Vårdalinstitutets inbjudan till konferensen ”Barns livssituation, hälsa och ohälsa”. Göteborg 22-23 nov 2006.

15.

06-06-15

Ks § 194, Motion: Förskoleverksamhet (barnomsorg) på kvällar, helger och nätter. Dnr 2005/001-88

16.

06-06-15

Ks § 220, Yttrande ”Den rörliga bildens språk”. Dnr 2006/147-64

17.

06-06-15

Röda Korsets rapport över utbildning av niondeklassare i Första Hjälpen – Hjärt/lungräddning.

18.

06-06-16

Skrivelse från lärarna vid Vänge skola ang lärartjänst vid skolan, jämte personalchefens Bo Stenbom:s svar. Dnr 2006/087-02

19.

06-06-16

Stadsarkitektkontorets tillkännagivande om antagen detaljplan för Visby Artilleriet 1:38 (Tygverkstaden). Dnr 2005/115-21

20.

06-06-16

Skrivelse från Off Säk (Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor) om stipendium för trygghet och säkerhet i skolan.

21.

06-06-16

”Svar på inspektionsmeddelande AIST 2006/1052 om vilka åtgärder som vidtagits vid trä och metallslöjdsalar som Arbetsmiljöverket inte inspekterat” från planerings- och försörjningschef Freddy Sirland Dnr 2006/045-60

22.

06-06-19

Kf § 82, Strategisk plan och budget 2007-2009. Dnr 2006/044-04

23.

06-06-19

Kf § 92, Medborgarförslag och motion, Ungdomars villkor och livssituation. Dnr 2005/013-64

24.

06-06-20

Länsstyrelsen i Gotlands Län: Brev ang avtalet med Gotlands kommun ang Portalen 2007. Dnr 2005/069-65

25.

06-06-20

Svar på insändare ang lärarbehörighet, från personalchef Bo Stenbom. Dnr 2006/106-02

26.

06-06-20

AMV: Information om avslutat ärende, CPG. Dnr 2005/051-69

27.

06-06-20

Brev till Ressner Juridik AB, från skoldirektör Peter Molin. Dnr 2005/122-60

28.

06-06-21

TN § 159 Åtgärder med anledning av ”Bussiga kortet”. Dnr TN 2006/1029-53

29.

06-06-21

Utbildnings- och kulturdepartementets skrivelse ang komplettering av ansökan om riksrekrytering,. Dnr 2006/035-64

30.

06-06-21

Skrivelse ang revidering av intagningsplatser på Energiprogrammet lå 06/07 från gymnasiechef Alf Nilsson. Dnr 2006/035-64

31.

06-06-22

Växtkraft Mål 3: Beslut om stöd från Europeiska socialfonden – stöd till kompetensutveckling (128 000 kr) till BUF. Dnr 2006/125-02

32.

06-06-22

Folkhälsoteamets inbjudan till konferens 8 december: Folkhälsa och hållbart samhälle.

33.

06-06-27

MyS: Besked om antagning till processledarutbildning (2 pers) jämte överenskommelse. Dnr 2006/086-02

 

34.

06-06-28

Utbildnings- och kulturdepartementets skrivelse ang komplettering av ansökan om riksrekrytering, beträffande Sjöfartsutbildningen. Jämte komplettering 2006-08-11. Dnr 2006/077-64

35.

06-06-30

Avtal mellan HSF och BUF ang logoped, språkförskola och språkklasser. Dnr 2006/123-61

36.

06-06-30

Kronfogdemyndigheten: Info om ny organisation fr o m 2006-07-01

37.

06-07-04

Skolverket:s beslutsmeddelande 2006-06-12 och 2006-06-20 ang statligt stöd för utbildning av vuxna, jämte ändring 2006-07-04. Dnr 2005/137-65

38.

06-07-05

T f skoldirektör Per Westholm:s svar till Skolverkets ärende 51-2006:1919, Klinteskolan. Dnr 2006/109-69

39.

06-07-06

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2006/31504, Romaskolan. Dnr 2006/045-69

40.

06-07-06

Inbjudan från Klas Boethius ordf Eksta Bygdegård, till BUN att hålla sammanträde i Eksta Bygdegård, Jämte svar från Per Westholm chef för kansliavd/sekr i BUN.Dnr 2006-001-62

41.

06-07-07

Thomas Björkdahl:s anhållan om utbetalning av skadestånd enl AD-dom A 145/05. Dnr 2005/122-60

42.

06-07-10

AMV:s Underrättelse om ev föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen. AIST 2005/32991, Förskola Holken. Dnr 2006/045-69

43.

06-07-11

Internationella Programkontorets inbjudan till Yrkesutbildningsdagen, Stockholm 12 oktober 2006.

44.

06-07-11

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2006/30723, Skola och förskola Dalhem. Dnr 2006/045-69

45.

06-07-12

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2006/30681, Förskola Mullvaden. Dnr 2006/045-69

46.

06-07-14

Från Stadsarkitektkontoret Förslag till planprogram för Bungenäs Fårösund, GK jämte Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland:s yttrande 2006-08-03. Dnr 2006/130-21

47.

06-07-14

SKL Cirkulär 2006:49 Kommunal personal 2005

48.

06-07-14

Information från Fredrik Eklöf, ordf Hassela Solidaritet i Skåne, om ”Projektmedel för att för att förhindra utfrysning av unga” samt handboken ”Ny i gruppen”

49.

06-07-17

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2006/30719, Elvadalens förskola. Dnr 2006/045-69

50.

06-07-17

Från Stadsarkitektkontoret Tillgänglighetsguiden, 2006 års upplaga.

51.

06-07-17

Information med anledning av läget i Libanon, från Christer Stoltz, beredskapsenheten.

52.

06-07-25

Begäran om uppgift från Tekniska Förvaltningen om BUF:s hyreskostnader för 2007 från planerings- och försörjningschef Freddy Sirland. Dnr 2005/102-79

53.

06-07-25

Information till rektorer ang Skolans förhyrning av den ”egna lokalen”, samt uthyrning av skolans lokaler från planerings- och försörjningschef Freddy Sirland. Dnr 2005/102-79

54.

06-07-31

Ressner Juridik AB:s skrivelse till GK Arne Pettersson ang rättelse av skattejämkning på utbetalt skadestånd jämte LK Arne Pettersson:s svar på skrivelsen. Dnr 2005/122-60

55.

06-08

Aktuellt om skolskjutsar från kansliavdelningen Per Westholm

56.

06-08-09

Inbjudan till träff med Myndigheten för skolutveckling torsdag 7 dec 2006 kl 10-15. Stockholm.

57.

06-08-14

Sammanfattning från utvärderingsträff HSO vuxenutbildningsprojekt. Dnr 2004/086-65

58.

06-08-14

Brev från Per Westholm, kanslichef, till C Jacobsson ang skadeståndskrav jämte yttrande från rektorer.

59.

06-08-15

Redovisning av tilldelade medel ur anslaget särskilda insatser på skolområdet, SIS budgetåret 2005. Sjukhusskolan samt särskolan. Dnr 2004/013-04

60.

06-08-16

”Barns och ungdomars hälsa på Gotland 2004” jämte förtydligande av BUN § 31 Plan för Hälsofrämjande skola, från utvecklingschef Karin Nyström. Dnr 2005/082-60

61.

06-08-22

Rekvisition av beviljat bidrag för genomförda sommarkurser i naturvetenskap, teknik och design för flickor sommaren 2006. Dnr 2006/053-60

62.

06-08-23

Mail från Sofia Skans förälder, Till BUF Ang Skolbarn i trafiken, skolvägen till Norrbackaskolan. Dnr 2005/099-62

63.

06-08-24

Ang samarbetsavtal mellan Karlavagnens Waldorfförskola och Waldorfskolan Orion, från planerings och försörjningschef, Freddy Sirland.

64.

06-08-29

Svar ang ”Skolans prao-verksamhet” från, utvecklingschef Karin Nyström