BUN § 41

Utskrivet från: http://gotland.se/27888

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 41
Infasning av statsbidrag för personalförstärkningar i skola och fritidshem fr o m 2007. 

Dnr 2004/057-02
Arbetsutskottet hade 2005-04-20 givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av elevbidraget. I uppdraget låg även att redovisa hur statsbidraget till Personalförstärkningar i skola och fritidshem (det s.k. Wärnerssonbidraget) kan integreras i ordinarie internbudget/elevbidrag. BUN:s presidium den hade 2005-05-09 beslutat att elevbidraget även efter översynen skulle bygga på elevpeng och att det regionalpolitiska stödet skulle finnas kvar. Direktiven hade förtydligats i BUN §101/2005:

° Anslaget till den socioekonomiska faktorn (f d demografiska faktorn) ökar från 4,3% till 8,6 % av det totala anslaget till undervisning

° Till följd av det minskar basresursen från 85 % till 80,7 % av det totala anslaget till undervisning och SiS-delen är oförändrat 10,7%

° Av resursfördelningsmodellen skall framgå hur stort anslaget till lokaler är per elev (hyra, konsumtionsavgifter och lokalvård)

° Det nuvarande ”Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem” skall ingå i resursfördelningsmodellens anslag till undervisning, i den del som benämns basresurs, from 2007. Undantag skall göras för bidrag som beslutats i särskilt ordning och det regionala stödet och den del av statsbidraget som avser fritidshem, gymnasieskola och särskola.

° Beslut om fortsatt förstärkning av undervisningsresursen för år 7-9 efter lå 2005/ 2006 hänskjuts till våren 2006

En arbetsgrupp hade utarbetat förslag i ärendet med utgångspunkt i angivna direktiv. Arbetsutskottet hade behandlat ärendet 2006-04-26 och beslutat återremittera ärendet för fortsatt beredning. Arbetsgruppen hade reviderat det tidigare förslaget med utgångspunkt i arbetsutskottets direktiv.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Medel ur det f d statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem avsätts enligt följande (Total fördelning alla skolformer: 35 000 tkr)

  a. Följande medel permanentas i Internbudgeten

  Åtagande

  Belopp i tkr

  Kulturskolan

  750

  Språkskolan

  2 735

  Små undervisningsgrupper

  1 500

  Programinriktad individuell undervisning

  900

  Samundervisningsklasser gy och gysär

  1 300

  Samundervisningsklasser i grundskolan (uppskattat)

  2 000

  Kompensation år 7-9 prel 2007

  3 595

  Modersmål

  300

  Mediatjänst

  300

  Del av elevbidragets undervisningsdel (grundskola)

  5 000

  Summa

  18 380

  b. Följande medel avsätts i 2007 års internbudget:

  LASS/LSS

  2 000

  Regionalt stöd 2007 anm1)

  2 400

  Särskilda insatser

  200

  Summa

  4 600

  c. Följande medel avsätts för år 2007 Anm 1 :

  Skolform

  Belopp i tkr

  Anm

  Grundskolan

  5 245 tkr

  Avser vårterminen –07.

  Fritidshem

  330 tkr

  Avser vårterminen –07.

  Gymnasieskolan

  1 775 tkr

  Avser vårterminen –07.

  Medlen skall riktas till att förbättra måluppfyllelsen i skolan

  Särskolan

  162 tkr

  Avser vårterminen –07.

  Summa vårterminen 2007

  7 512 tkr

  Kvar att fördela hösterminen 2007

  4 508 tkr

  Anm 1:

  1. Fördelningen skall åter prövas i samband med beslut om Internbudget 2007