§ 357 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009

Utskrivet från: http://gotland.se/27843
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-14

KS § 357
Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009

- Kommunfullmäktige beslut om planeringsramar 2006-06-19, § 82- Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25 (Avkastningskrav), 2006-09-18 (sjukfrånvaro), Tekniska nämnden 2006-06-21, § 160 reviderad tekniska förvaltningen 2006-09-20, Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-09-18, Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-16 och ledningskontorets utlåtande 2006-10-30, Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-31, § 72, - Utredningsuppdrag investeringar: Folkhögskolestyrelsen 2006-09-15, tekniska förvaltningen 2006-09-15 och ledningskontoret (avseende hälso- och sjukvårdsnämnden) 2006-09-29
Arbetsutskottet har överlämnat förslag till budget och strategisk plan till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beredning och förslag och beslut framgår av dess protokoll, § 260. Protokollet bifogas .

Ledningskontoret har presenterat arbetsutskottets förslag och noterat de frågor som utskottet överlämnat till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande och frågor som aktualiserats efter budgetavstämningen:

 • Hälso- och sjukvårdsnämndens och tekniska nämndens framställningar om ramökning (av arbetsutskottet till kommunstyrelsen överlämnade frågor).

 • Framställning från kultur- och fritidsnämnden om ramökning för att kunna höja anslagen till länsinstitutionerna (länsmuseum, länsmusik, länsteater och Gotlands läns hemslöjds­förening). Framställningen har avstyrkts av ledningskontoret.

 • Framställning från barn- och utbildningsnämnden om förändrad ram p.g.a. att special­destinerade statsbidrag fr.o.m. 2007 överförs till anslaget för kommunal­ekonomisk utjämning.

  Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok samt Anna-Lena Gutedal, Anders Gripne och Åke Wennerberg, lednings­kontoret, presenterade förslagen. Ekonomidirektören redogjorde också för ledningskontorets förslag till budgetmässiga justeringar för att kompensera ev. utebliven utdelning från GEAB.

  Investeringsbudget

  Arbetsutskottets förslag till investeringsbudget omfattar 220 425 tkr , varav 74 800 tkr avser ej skattefinansierade investeringar.


  Kommunstyrelsens beslut

  Förslaget till investeringsbudget kompletteras enligt följande :

 • (Styrelsen Gotlands folkhögskola): För förprojektering av musiklokaler och ombyggnad av entrén upptas 2 mnkr 2007.

 • (Hälso- och sjukvårdsnämnden): För lokalförändringar inom folktandvård och primärvård i Visby upptas 5 mnkr 2007 och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att presentera förslag till lösning. Det förslaget ska presenteras före budgetdialogen 2007.

  Driftbudget

  Kommunfullmäktiges beslut om planeringsramar innebar ramtillskott till vissa nämnder på sammanlagt 31,5 mnkr. Därtill kom kompensation för vissa pris­föränd­ringar, totalt drygt 13,9 mnkr, och täckning för personalkostnadsökningar med totalt 80 mnkr.

  Arbetsutskottets förslag till driftbudget innebar i förhållande till beslutade ramar följande: Ytterligare ramhöjningar på totalt 3,350 mnkr. Därtill kommer vissa omdispone­ringar av anslag mellan nämnder och ramförändringar till följd av att kostnaderna för LSS minskat – ramnedskärning för social- och omsorgsnämn­den med 7 mnkr – och avveckling av avkastningskrav.

  Förslag direktiv och rekommendationer

  Ledningskontorets förslag till direktiv och rekommendationer som kommunfull­mäktige föreslås utfärda för strategisk plan och budget 2007 bygger på direktiven för hanteringen av verksamheten under innevarande år. Ett nytt avsnitt ”Struktur 2007” har införts där nämnderna uppmanas att snarast påbörja arbetet med att se över arbetsprocesser och bemanning för att utnyttja den rationaliseringspotential som flyttningen till lokaler på Visborgs slätt innebär.

  Yrkanden :

 • Ordföranden Eva Nypelius (c) yrkade med instämmande av Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp) att kommunstyrelsen skulle avge förslag till budget med ändring av ramarna enligt nedan (alternativ A) innebärande att skatten skulle sänkas med 15 öre. Resultatet för 2007 skulle därmed uppgå till 31,65 mnkr.

 • Björn Jansson (s) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (v), att kommun­styrelsen skulle avge förslag till budget med ändring av ramarna enligt nedan (alternativ B). Kommunalskatten skulle inte sänkas. Resultatet för 2007 skulle därmed uppgå till 20,275 mnkr.


  mnkr

  A : Nypelius (c), Celion (m), Lindahl (fp)

  B:
  Jansson (s), Benzler (v)

  Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen

  Ökning anslag partistöd 1,1 mnkr och anslag politiska ungdomsorganisationer 100 000 kr

  - 1,2

  - 1,2

  Minskning antalet kommunalråd

  + 1,4

  + 1

  Kommunstyrelsen: Ledningskontoret

  IT: kostnader för nationell IT-strategi 1,4 mnkr

  - 1,4

  - 1,4

  Fenomenalen 350 000 kr

  - 0,35

  - 0,35

  Ökning av anslaget för Näringsliv

  - 3,0

  - 3,0

  Anslag för feriearbeten

  - 1,0

  Tekniska nämnden

  Kompensation för prisökningar m.m. kollektivtrafiken

  - 2,0

  - 3,0

  Renhållning av stränder

  - 0,3

  - 0,5

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Ingen ramökning för att årligen 2007 – 2009 tillföra miljö- och hälsoskyddskontoret en inspektörstjänst

  + 0,55

  Kultur- och fritidsnämnden

  Uppräkning av anslag länsinstitutioner

  0

  - 0,225

  Barn- och utbildningsnämnden

  Inget allmänt ramtillskott

  + 5

  Omställning av Komvux p.g.a. minskade statsbidrag. Engångsanslag 2007

  - 3,0

  - 3,0

  Teknisk justering för statsbidrag som överförs till anslag för kommunalekonomisk utjämning

  - 16,7

  - 16,7

  Social- och omsorgsnämnden

  Allmän ramjustering

  + 10

  + 5

  Övriga yrkanden :

 • Lars Thomsson (c) yrkade dels att kommunstyrelsen skulle föreslå av honom specificerade förändringar i kommunens styrkort, dels att kommunstyrelsen skulle begära uppdrag att aktivt marknadsföra Gotland och informera om vikten av att folkbokföra sig i kommunen.

 • Lilian Virgin (s) yrkade att åtgärder för att förbättra tillgängligheten i offent­liga lokaler skulle vidtas.

  Kommunstyrelsen biföll yrkandena. (Se vidare nedan).

  Propositioner och omröstningar :

  Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius’ m.fl. förslag till budget och Björn Janssons m.fl. förslag och förklarade sig anse att Eva Nypelius’ förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande pro­position. JA för Eva Nypelius’ förslag. NEJ för Björn Janssons. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gustaf Hoffstedt (m), Håkan Onsjö (m), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 leda­möter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit Eva Nypelius’ m.fl. förslag.

  Ordföranden ställde därefter proposition på Eva Nypelius’ m.fl. förslag om sänkning av kommunalskatten med 15 öre till 33:10 kr per skattekrona och förklarade sig anse att det bifallits.


  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Föreliggande förslag till budget för år 2007 fastställs.

 • Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2007-2009 förklaras upprättad.

 • Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2007 fastställs till 33:10 kr per skatte­krona.

 • Personalkostnadsreserv: De i budgeten centralt avsatta medlen för personal­kostnadsökningar, 80 mnkr, ska fördelas av kommunstyrelsen.

 • Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.

 • Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.

 • Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr

 • Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.

 • Direktiv: Upprättat förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna antas.

 • Styrkort: Strategierna i koncernens styrkort för 2007 ska vara följande:

  Öka befolkningen genom att skapa goda förutsättningar för inflyttare, företagare och nya myndigheter på Gotland. (Ändring) .

  Etablera en gemensam koncernstyrning för att öka samverkan och få organisationens delar att dra åt samma håll. (Oförändrat) .

  Ett nära och coachande ledarskap med fokus på att utveckla kompetens. (Oförändrat) .

  Intensifiera arbetet med energiomställningen och energibesparande åtgärder. (Ändring).

 • Uppdrag: Kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att aktivt marknad­sföra Gotland som en attraktiv plats att leva och bo på, samt informera om vikten av att de, som har sin huvudsakliga bosättning på Gotland, också folkbokför sig här för att öka underlätta kommunens planering, öka befolkningen och därmed också öka skatteunderlaget.


  Kommunstyrelsens beslut med hänvisning till förslaget till budgetdirektiv 2007:

 • Det anställningsstopp för kökspersonal och chefer inom administrationen som gäller innevarande år förlängs att gälla under 2007.

  Kommunstyrelsens beslut

 • Ledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen, inventera och upprätta förslag till plan för att undanröja enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet i kommunens lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Planen ska vara klar till budgetbered­ningen 2007.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Införande av avgiftsfria besök hos distrikts­sköterska

  - 2,0

  - 2,0

  Allmän ramökning

  - 5,0

  Allmän ramökning primärvård

  - 5,0

  Överförmyndaren

  Resursförstärkning. Handläggartjänst 400 000 kr

  - 0,4

  - 0,4

  Övrigt

  Slopat avkastningskrav; nettoeffekt.

  - 0,4

  - 0,4