§ 359 Bidrag utomstående organisationer m.fl. (Utredning näringslivsinsatser)

Utskrivet från: http://gotland.se/27841
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-14

KS § 359
Bidrag utomstående organisationer m.fl. (Utredning näringslivsinsatser)

- (Arbetsutskottet 2006-05-15-17, § 158 och kommunstyrelsen 2006-10-30, § 292 - Gotlands Kooperativa Utvecklingscentrum 2006-02-10 och 05-08 Dnr KS2005/0230-04 - Gotlands läns Hushållningssällskap 2006-08-18 Dnr KS2006/0405-04
Ledningskontoret har arbetsutskottets uppdrag att - i syfte att minska kostnader och skapa rationell hantering - utreda frågan om samordning av resurser för näringslivsinsatser. Utred­ningen inkluderar kommunens ekonomiska stöd till organisationer, framför allt genom de medel som anslås över lednings­kontorets budget (Näringsliv 6003).

Arbetsutskottet har tillstyrkt regiondirektörens förslag till bidrag för 2007 och åtgärder för att inom ramen för nuvarande resurser skapa utrymme för närings­politiska insatser. Frågan om bidrag till Kooperativt utvecklingscentrum skulle dock ytterligare utredas till kommunstyrelsens sammanträde.

Regiondirektören föreslår nu att bidraget till Gotlands Turistförening ska, med hänvisning till tidigare beslut, vara oförändrat 3 mnkr. För att täcka kostnaden ska 2,5 mnkr anvisas ur anslaget för Näringsliv och 500 000 kr föreslås finansieras med omställningsmedel. Regiondirektören meddelar också sin avsikt att omförhandla avtalet med föreningen. Även bidraget till Almi kunde komma att ändras efter pågående diskussioner med moderbolaget. Almi Gotland har förklarat sig beredd att tillhandahålla såväl rådgivning om kooperativ företagande, som rådgivning till kooperativa företag.

Förslag (tkr)

Anm.

Högskolan på Gotland

3 550

Almi Företagspartner Gotland

2 928

Prel. i avvaktan på förhandlingar

Ung Företagsamhet

58

Invånarbaserat

Gotlands Turistförening, GTF

3 000

Särskild finansiering. 2,5 mnkr ur anslaget Näringsliv.

Gotlands Turistförening, GTF

1 100

Rörlig del. Prognos

Convention Bureau GTF

1 100

-“-

Hushållningssällskapet

300

Rindi Kårhuslokaler

505

GIP

1 500

Externt finansierat 2006

Kooperativt utvecklingscentrum

0

Leader+

1 500

BAC Baltic Art Center

900

Se nedan

VITC Tonsättarcentrum

918

Se nedan

ÖFÖC Översättarcentrum

390

Se nedan

Förvaltningen av anslagen till BAC, VITC och ÖFÖC över­förs till kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari 2007.

Kommunstyrelsens beslut

  • Regiondirektörens förslag bifalls.

  • Den föreslagna omdisponeringen i ledningskontorets budget godkänns: 500 000 kr omdisponeras från 9111 Näringslivsenheten till 6003 Näringsliv.