§ 360 Månadsrapport

Utskrivet från: http://gotland.se/27840
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-14

KS § 360
Månadsrapport

- Ledningskontoret 2006-11-13
Ledningskontoret har överlämnat månadsrapport per oktober 2006. Det prognostiserade resultatet beräknas till 90 mnkr (september 91).

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten lades till handlingarna.

  • Ledningskontoret får i uppdrag att klargöra innebörden av hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport och informera arbetsutskottet.