2006-11-14, §§ 357-362

Utskrivet från: http://gotland.se/27835
Regionstyrelsen 2006-11-14
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Bror Lindahl (fp), tjg ers

Övriga närvarande
Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Jenny Guteäng (m)
Stefaan De Maecker (mp)
Rut Smeds (kd)
Yngve Andersson (kd)
Anna Wickström (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2006-11-23
Datum för anslags nedtagande: 2006-12-15