§ 348 Inrättande av utskott: Arbetsutskott och förvaltningsutskott

Utskrivet från: http://gotland.se/27558
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 348
Inrättande av utskott: Arbetsutskott och förvaltningsutskott

Kommunstyrelsen bestämmer det antal utskott som ska finnas ( reglementet för kommunstyrelsen ). I reglementet är inget föreskrivet om antalet ledamöter.

För mandatperioden 2002-2006 inrättades ett arbetsutskott med sju ledamöter och sju ersättare. För den mandatperioden inrättades också ett personalpolitiskt utskott och ett regionalt utvecklingsutskott. Dessutom inrättades fr.o.m. 1 januari 2006 en räddnings­beredning för beredning och uppföljning av ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor och de ärenden avseende räddningstjänstens verksamhet där särskild bered­ning ansågs erforderlig.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen under mandatperioden 1 november 2006 t.o.m. 31 oktober 2010. Arbetsutskottet ska ha sju ledamöter och sju ersättare.

  • För beredning av ärenden rörande förvaltningsfrågor avseende lednings­kontoret, konsult- och servicekontoret, samt räddningstjänsten och Lövsta landsbygdscentrum m.fl. verksamheter ska ett förvaltningsutskott finnas i styrelsen under mandatperioden 1 november 2006 t.o.m. 31 oktober 2010. Förvaltnings­utskottet ska ha fem ledamöter och fem er­sättare.

  • Personalpolitiska utskottet och det regionala utvecklingsutskottet upphörde 31 oktober 2006 och nyinrättas inte.

  • Räddningsberedningen upphör fr.o.m. 1 november 2006.