§ 351 Fastställande av kommunalrådens ansvarsområden

Utskrivet från: http://gotland.se/27555
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 351
Fastställande av kommunalrådens ansvarsområden

- Kommunfullmäktige 2006-11-01
Genom en ändring av kommunstyrelsens reglemente § 18 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen befogenhet att fastställa kommunalrådens ansvarsområden.

Ordföranden Eva Nypelius (c) föreslog att kommunalrådet Lars Thomsson skulle svara för samordningen av ”samhällsbyggnadsfrågor”.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.