§ 352 Fastställande av plan- och bostadskommitténs sammansättning

Utskrivet från: http://gotland.se/27554
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 352
Fastställande av plan- och bostadskommitténs sammansättning

Plan- och bostadskommittén har följande (personoberoende) sammansättning:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledamöterna)
Byggnadsnämndens ordförande
och vice ordförande
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
Tekniska nämndens ordförande

Kommunstyrelsens beslut

  • Sammansättningen av plan- och bostadskommittén fastställs. Det noteras att valen av nämnder för mandatperioden 2007 – 2010 förrättas av kommunfull­mäktige i december.