2006-10-30, §§ 279-346

Utskrivet från: http://gotland.se/27385
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-10-30

Register

Regionstyrelsen 2006-10-30
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 14.00-16.15
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2 :e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c), tjg §§ 279-280, 304-344
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Leif Dahlby (s), tjg ers
Bodil Rosengren (v), tjg ers
Heidi Plisch (mp), tjg ers
Gösta Hult (c), tjg ers §§ 281-303
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Gösta Hult (c), §§ 279-280, 304-344
Stefan Nypelius (c)

Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslag uppsättande: 2006-11-06
Datum för anslags nedtagande: 2006-11-29