Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för god och jämlik hälsa i befolkningen. Möjlighet till inflytande och påverkan på de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället har ett samband med god hälsa.