Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av kvalitetsarbetet.

Region Gotland som skolkommun

I Region Gotland samarbetar vi mellan skolor och mellan kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål. Vi driver också olika typer av skolutvecklingsprojekt.

Här och på undersidorna hittar du information om resultat och måluppfyllelse, barn- och elevtal skolutvecklingsprojekt med mera.

Hur går det för våra elever?

Egna enkäter och Skolinspektionens senaste skolenkät visar att elever och föräldrar är nöjda med Region Gotlands skolverksamheter. Eleverna känner sig i hög grad trygga.

Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola är goda. Men det finns skillnader i kunskapsresultaten mellan våra kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och flickor. Detta är något vi jobbar med - att öka likvärdigheten och minska skillnaderna.

Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat och ligger något över resultatet för riket och liknande kommuner. 86,8 procent av eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2022.

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 77,4 procent i Gotlands kommunala skolor, vilket är högre än rikets andel som var 74,1procent.

När det gäller meritvärdet i årkurs 9 var det 224,7 i den kommunala grundskolan på Gotland, lägre än rikets siffra som var 229,2.

Glädjande är att Gotland tillhör en av de 25 procent ”bästa” kommunerna när det gäller betyget E i matematik i årkurs 6. 

Hur går det i förskolan?

En hög andel barn (3-5 år) är inskrivna i förskola på Gotland – hela 98 procent. Något som är positivt och en högre andel än i riket som har 95 procent inskrivna barn.

Varje år genomförs en kundnöjdhetsenkät i Region Gotlands förskolor. 87 procent av de svarande uppger är att det är nöjda med förskolan - en återkommande gott betyg.  

Region Gotlands kommunala förskolor har högre andel heltidsanställda i förskolan med förskollärarlegitimation: 47 procent jämfört med rikets 44 procent. Region Gotlands kommunala förskolor har också högre andel heltidsanställda i förskolan med förskollärarexamen - 44 procent jämfört med rikets 43 procent.

Förskollärartätheten i kommunal regi på Gotland har även den ökat något och är 11,1 barn per lärare med förskollärarlegitimation jämfört med rikets 12,5 barn per lärare. När det gäller heltidstjänster i förskolan med medarbetare som har gymnasial utbildning för arbete med barn, är siffran för Gotlands förskolor i kommunal regi 20 procent jämfört med rikets 18 procent.

Läs mer under fliken "Resultat och måluppfyllelse".