BN § 185 VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:208 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/27070
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 185
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:208 – Detaljplan

Dnr 32035
Au§ 376
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Planarbetet avbryts och ärendet avskrivs.
  2. Inga avgifter enligt upprättat plankostnadsavtal utöver redan uttagna debiteras.
ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämnden beslöt 2006-02-08 § 28 att samråda med ett planförslag för rubricerat område. Med anledning av byggnadsnämndens beslut inlämnade exploatören två skrivelser daterade 2006-03-09 och 2006-03 28, bilaga 185a och b. Av skrivelserna framgår att exploatören inte ville att planen med den utformning som byggnadsnämnden föreslog skulle gå ut på samråd.

Byggnadsnämndens arbetsutskott fick 2006-04-26 muntlig information och kopior av ovannämnda skrivelser.

Stadsarkitektkontoret tillskrev XX den 24 maj 2006, bilaga 185c. Stadsarkitektkontorets bedömning var att det inte var rimligt att mot exploatörens vilja fullfölja planarbetet enligt byggnadsnämndens beslut och inte eller tillmötesgå exploatörens synpunkter beträffande genomgående väg och gångväg till klinten. Stadsarkitektkontoret avsåg att i byggnadsnämn-den 2006-09-27 föreslå att arbetet avbryts och att ärendet avskrivs. Några ytterligare kost-nader borde inte debiteras från kommunen enligt upprättat plankostnadsavtal.

Den 29 maj 2006 träffade representanterna för Västerhejde Nygårds 1:208 XX byggnads-nämndens ordförande Bo Björkman och stadsarkitektkontorets handläggare Björn Andersson på stadsarkitektkontoret i Visby för att diskutera de uppkomna konflikterna. Ingen enighet kunde uppnås. Bo Björkman skulle informera byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-31 om vad som förevarit.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte.

I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämm-elserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Då byggnadsnämnden redan inför samrådsbeslutet 2006-02-08 ingående behandlade och noga vägde exploatörens intressen mot övriga allmänna intressen och valde att samråda med ett förslag som exploatören inte kan acceptera finner stadsarkitektkontoret att den enda rimliga lösningen är att planarbetet avbryts.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.